Publicerad 9 september 2021
Debatt

Nationell plattform finns för automatiserad överföring

En nationell it-plattform som möjliggör en automatiserad överföring från lokala journalsystem till nationella kvalitetsregister finns redan, skriver Fredrik Lennartsson i en replik.

I en debattartikel i Dagens Samhälle den 6 september pekar fyra läkare på att vårdpersonal ägnar arbetstid åt att manuellt kopiera över uppgifter från regionala it-system till nationella kvalitetsregister.

SKR delar författarnas uppfattning om att det är orimligt att vårdpersonal ska behöva utföra onödigt administrativt arbete av det slaget och att det är viktigt att skyndsamt komma till rätta med situationen.

Därför är det glädjande att kunna meddela att det redan idag, i motsats till vad författarna för fram, finns en nationell it-plattform som möjliggör en automatiserad överföring från lokala journalsystem till nationella kvalitetsregister. Plattformen är beslutad, finansierad och framtagen gemensamt av landets regioner och tillhandahålls av det kommun- och regiongemensamma bolaget Inera AB.

Alla regioner är anslutna till plattformen och idag är det drygt hälften av dem som använder eller är i projekt för att informationsförsörja fler och fler av de nationella kvalitetsregistren på ett enhetligt sätt via denna nationella infrastruktur. Även kommunernas leverantörer förbereder sina system för överföring på samma sätt. Allteftersom vårdgivarna strukturerar sin vårddokumentation kommer förutsättningar för automatisering att succesivt öka över tid.

Precis som författarna själva lyfter så innebär den nationella lösningen många viktiga mervärden. Inte minst får vårdpersonalen en ökad struktur i sin vårddokumentation, vilket ger förutsättningar till ökat informationsutbyte både inom och mellan vårdgivare. Men den lyfter också bort en administrativ börda från vårdens medarbetare och förbättrar våra gemensamma möjligheter att använda kvalitetssäkrade data för att utveckla hälso- och sjukvården.

Arbetet med att minska vårdens dubbeldokumentation är komplext och kräver ett långsiktigt och gemensamt engagemang från vårdens medarbetare, ledning, it-verksamhet och nationella aktörer. Dessa samverkansstrukturer har förstärkts och redan nu kan vi se önskade resultat, bland annat genom att fler och fler regioner och vårdgivare tar initiativ för att effektivisera informationsförsörjningen. SKR kommer i bred samverkan mellan regioner, kommuner och stat att fortsätta utveckla arbetet med nationella kvalitetsregister, som en viktig kunskapskälla för att följa och utveckla vården.

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Repliken är publicerad på Dagens Samhälles debattsida den 9 september 2021

Sakkunnig

Patrik Sundström
Digital chef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakt

Kontakta SKR