Publicerad 13 oktober 2021
Debatt

Nationella taxan behöver ändras nu

Nu måste regeringen skyndsamt ge återkoppling på förslaget för en reformering av nationella taxan som SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna är överens om.

Omställningen till en nära vård genomförs nu på bred front i hela landet och ska bidra till kontinuitet och tillgänglighet för patienterna. En del i nära vård är den hälso- och sjukvård som utförs av cirka 700 läkare och 1400 fysioterapeuter inom systemet nationella taxan.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund har genom åren, tillsammans och var för sig, påtalat behovet av reformering av systemet med den nationella taxan. En stor utmaning är att hitta modeller som ger förutsättningar för jämlik vård och möjlighet till etablering i glesbygd. Denna problematik lyftes också av Anna Nergårdh i utredningen God och nära vård.

Vi delar synen på behovet av reformering, men har tidigare haft olika syn på vad som bör ersätta nuvarande system. Genom ett unikt gemensamt initiativ har vi dock sedan ett år tillbaka bedrivit ett utvecklingsarbete och enats om ett förslag som utgår från utredningens förslag om ett särskilt system för etablering i glesbygd, men som kan tillämpas i hela landet. Förslaget innebär i korta drag följande:

  • Ett nationellt kompletterande hälso- och sjukvårdssystem som regionerna frivilligt kan välja att ansluta sig till.
  • Vårdgivarna integreras på ett tydligt sätt i hälso- och sjukvårdssystemet.
  • Möjligt att tillämpa på olika medicinska verksamhetsområden, även allmänmedicin.
  • Statlig delfinansiering i glesbygd men i övrigt regionfinansierat.
  • Nationella taxan avvecklas med övergångsbestämmelser.

Vi har därefter i en hemställan till regeringskansliet i maj 2021 presenterat förslagen och även erbjudit oss att konstruktivt medverka i de förändringsarbeten som nu initierats på nationell nivå.

Vi menar att de läkare och fysioterapeuter som idag verkar enligt den nationella taxan i framtiden bör ingå som en integrerad del av hälso- och sjukvårdssystemet, oavsett organisationsform. Centralt blir i sammanhanget att utgå från ett patientperspektiv liksom att det framtida hälso- och sjukvårdssystemet måste stödja patientens resa genom vården.

Trots påstötningar saknar vi fortfarande respons på våra förslag från regeringen. Omställningen till en nära vård och glesbygdens utmaningar kan inte vänta och vi menar därför att regeringen skyndsamt måste tillvarata den kompetens och mångåriga erfarenhet av småskaligt företagande inom hälso- och sjukvården som vi tillsammans besitter. Möjligheterna att hitta en hållbar och patientfokuserad modell ökar kraftigt om vi alla tillsammans med staten drar åt samma håll.

Om alla vårdgivare som idag är verksamma enligt den nationella taxan ska kunna bidra i omställning och samtidigt minska vårdköer och uppskjuten rehabilitering måste regeringen skyndsamt ge återkoppling på förslaget för en reformering av nationella taxan som SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna är överens om.

Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen, Sveriges Kommuner och Regioner

Sofia Rydgren Stale, Sveriges läkarförbund

Cecilia Winberg, Fysioterapeuterna

Debattartikeln är publicerad i Dagens Medicin den 13 oktober 2021

Läs vidare

Sakkunnig

Olle Olsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakt

Kontakta SKR