Publicerad 26 mars 2020
Debatt

Med samlad kraft klarar vi krisen

Tillsammans kommer vi att bemästra covid 19 - viruset, smittspridningen och den verklighet som följer. Med det sagt, läget är allvarligt och ansträngt.

Porträtt av SKR:s ordförande Anders Knape

Anders Knape

Sveriges regioner och kommuner arbetar intensivt med att minska konsekvenserna av Corona. Svensk sjukvård och äldrevård håller hög kvalitet. Vi har en av världens bästa smittskyddsorganisationer nationellt och regionalt. Svenska forskare är med och tar fram ett vaccin.

Den professionalism som vårdpersonal i regioner och kommuner besitter är enastående. De är dock inte ensamma. Vid sidan av intensivvård och smittbekämpning måste välfärdstjänster upprätthållas, allt från sophämtning och VA, till barnomsorg och skola samt socialtjänst, bland andra. Våra medlemmars anställda och förtroendevalda är de som bär upp välfärden.

Kommunerna arbetar intensivt med att minska skadan på den lokala ekonomin. Det rör allt från att slopa avgifter för småföretagare, tidigarelägga betalningar och att på andra sätt stödja utsatta branscher. Om hjulen inte snurrar lokalt och regionalt stannar nationen. Det är av yttersta vikt att riksdagen beslutar att även kommunala bolag och privata företag vars huvudsakliga intäkt är från kommuner och regioner omfattas av stöd vid korttidspermittering.

Tiden efter Corona blir tuff. Sektorns ekonomi var ansträngd redan före pandemin. Välfärden finansieras främst av arbetade timmar. BNP faller, och SKR bedömer att skatteunderlaget avsevärt försvagas. Det leder till ett ökat behov av den trygghet i vardagen som den lokala och regionala välfärden står för.

Det offentliga Sverige står starkt i kris. Regering, myndigheter, och kommuner samt regioner möter upp och tar sin del av ansvaret. Vi fattar beslut baserat på vetenskap och evidens. Vi pekar inte finger åt varandra. Vi visar ledarskap genom att fokusera på huvudfrågan.

SKR arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen. Vi bidrar med fakta och förslag på hur vardagen kan förenklas för medlemmarna, exempelvis genom att ta bort sjukintyg, slopa nationella prov och se över överenskommelser vars pengar är knutna till vård under normala omständigheter.

SKR och regionerna expanderar snabbt 1177 Vårdguiden för att möta befolkningens behov. Nästa vecka är den tekniska kapaciteten att ta emot samtal 10 gånger högre än utgångsläget. Samtidigt anställer regionerna fler sjuksköterskor som ska bemanna 1177. Antalet har ökat kraftigt.

Regeringen har vidtagit åtgärder för att underlätta för regioner och kommuner. För att klara både den akuta krisen och morgondagen krävs fler insatser:

  • Kostnadstäckning för pandemin. Den bör omfatta uppenbara merkostnader i vård och omsorg och andra kostnader, exempelvis för digital undervisning och intäktsbortfall i kollektivtrafiken.
  • Förenklad byråkrati och administration. Personal behövs för annat än att fylla i rapporter och enkäter. Pausa kravet på redovisning av riktade statsbidrag, och skjut på nya lagar, som nationella läkemedelslistan.
  • Pragmatism före paragrafrytteri. Straffa inte kommuner och regioner för att de gör allt för att lösa en exceptionell situation. Att rädda liv och skydda verksamheter är viktigare än att hålla hårt i regelboken.

Sverige har klarat allvarliga kriser, den senaste finansiella för tolv år sedan. En viktig aktör för återhämtningen var då som nu, kommuner och regioner. Den lokala beslutsnivån står stark. Och när civilsamhälle, trossamfund och näringsliv ansluter är det den samlade kraft som ger hopp under såväl kris som då vi åter kan kalla dagarna för vardag.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Artikeln publicerades i Dagens Samhälle den 26 mars 2020

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR