Publicerad 19 november 2020
Debatt

Med rätt statliga åtgärder kan vi bekämpa pandemin

Regioner och kommuner har gjort en enorm kraftsamling under coronaåret 2020, och fullt fokus ligger nu på att fortsätta göra det. Med rätt statliga åtgärder kan vi bekämpa pandemin.

Vi har återigen en mycket oroande smittspridning. Hälso- och sjukvården har en ökande belastning, äldreomsorgen drabbas av smitta och skolor och förskolor har stora utmaningar. Pandemins effekter för ekonomi och arbetslöshet kommer att bli omfattande och stora verksamheter i kommuner och regioner drabbas naturligtvis både av pandemin och effekterna av restriktioner och förbud.

Kommuner och regioner har visat och visar en oerhörd styrka. Under extraordinära förhållanden ställs stora delar av välfärden om för att möta och bekämpa covid-19. Under våren fördubblades exempelvis kapaciteten inom intensivvården och den växlar nu upp igen. SKR har i tre rapporter belyst det enastående arbete som skett i regioner och kommuner under en för alla ny situation vars förutsättningar ändrats dag för dag.

Regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att bidra till minskad smittspridning och mildra konsekvenser av pandemin i samhället. Med rätt åtgärder och beslut kan den statliga nivån fortsätta att ge regioner och kommuner de förutsättningar som nu krävs. Regeringen bör vidta följande konkreta åtgärder:

  • Säkra att de statliga myndigheterna samverkar med regioner och kommuner utifrån de lokala och regionala behoven och förutsättningarna. Ge uppdrag till myndigheterna att stödja regioners och kommuners arbete utifrån ansvarsprincipen, men inte att detaljstyra eller på olika sätt ta över uppgifter som måste eller bör finnas nära verksamheterna och medborgarna.
  • Se till att regioner och kommuner får ersättning även efter sista november för coronakostnader, inom vård- och omsorgsområdet. Coronaersättningen bör gälla också under 2021. Regeringen behöver säkerställa att Socialstyrelsen har mandat att ersätta samtliga merkostnader. SKR menar att även andra kostnader direkt relaterade till pandemins konsekvenser ersätts. De stora intäktsbortfallen i kollektivtrafiken är ett av de tydligaste exemplen.
  • Ge expertmyndigheterna i uppdrag att skyndsamt öka samordningen och tydligheten i regelverken som skyddar patienter, brukare och medarbetare. Ansvaret är splittrat mellan olika statliga myndigheter och samsynen och balansen mellan olika myndigheter och regelverk brister. Det skapar otrygghet i verksamheterna. Alla medarbetare ska vara trygga på jobbet och alla brukare och patienter ska få den vård och omsorg de behöver.
  • Ändra lagstiftning så att kommunerna kan jobba strategiskt i äldreomsorg och i omsorg av personer med funktionsnedsättning. SKR har i två hemställan till regeringen bett om att kommunerna ska få mandat att införa exempelvis besöksförbud i äldreomsorg och att kunna isolera smittade. Det är heller inte rimligt att myndigheter kritiserar kommunerna för beslut som inte kunnat verkställas under pandemin, exempelvis dagverksamhet för äldre.

Samtidigt som testning nu sker i mycket stor omfattning, diskuteras vem som gjorde vad – och inte – under coronavåren. Utvärdering är till för att lära, inte för att peka finger. Corona-kommissionens uppdrag är påbörjat och deras första rapport kommer innan årsskiftet. Nu är inte läge att försöka göra sin sida av myntet glansigare än den andra, utan att fullt ut fokusera på arbetet med att bekämpa coronasmittan. När expertmyndigheten utarbetade en nationell strategi för testning, påbörjades parallellt en uppbyggnad av testkapacitet i regionerna. Den globala bristen på testutrustning var stor och många frågor kring ansvar, struktur och finansiering saknade svar. När en överenskommelse om testverksamhetens syfte, genomförande och finansiering slöts mellan SKR och regeringen kunde också antalet tester öka snabbt.

Det är samverkan där var part tar sitt ansvar och visar respekt som är nyckeln till goda resultat.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Artikeln publicerades i Dagens Samhälle den 19 november 2020

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakt

Kontakta SKR