Publicerad 5 december 2021
Debatt

Ivo lägger enorm börda på kommunerna

Inspektionen för vård och omsorg har gått från att främst arbeta med riktade tillsyns­insatser med hög kvalitet till ett större fokus på att samla in stora mängder data. Det väcker oro.

Anders Knape, SKR:s ordförande

Anders Knape

Alla invånare har rätt till en god och säker vård och omsorg. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har ett viktigt uppdrag att genomföra tillsyn för att säkerställa detta. Tyvärr behöver nu kritik riktas mot hur IVO arbetar. IVO:s nya arbetssätt blir kontraproduktiva när de nu samlar in mycket stora mängder data från kommunerna på bekostnad av den riktade tillsynen.

IVO har de senaste åren gått över till att arbeta mer datadrivet och samlar in stora mängder data om socialtjänstens brukare. En mer datadriven tillsyn behöver inte vara fel i sig, men leder just nu till en enorm administrativ börda för kommunerna. Vi ser med oro också på hur IVO:s nya arbetssätt riskerar att försämra kvaliteten på den viktiga tillsynen.

Under sommaren och hösten 2021, när kommunerna arbetade för fullt med pandemin, begärde IVO in 60 000 journaler från landets kommuner. Inte för att de misstänker några särskilda oegentligheter, utan enbart för att de vill kunna få en bank av övergripande data.

All insamling av personuppgifter måste kunna motiveras, det krävs specifika, angivna och berättigade ändamål. Det är tveksamt om mängden uppgifter som IVO nu samlar in är proportionerlig i förhållande till syftet. Det har också uppstått en osäkerhet kring om IVO har möjlighet att hantera all denna känsliga data på ett säkert sätt. Kommunerna har ansvaret för den data de samlar in och de journaler de har. Kommunerna har inte känt sig fullt trygga med att informationen hanteras säkert när myndigheten tagit emot den digitalt. Det har skapat mycket oro och förarbete i kommunerna, ett sätt att hantera det har varit att skriva ut och skicka alla journalerna på papper till IVO.

Administrationen har varit överväldigande. En kommun fick IVO:s uppdrag att skicka in 767 journaler, motsvarande 230 000 A4-sidor. Administrationen tog 21 arbetsdagar för en heltidsanställd att hantera i den kommunen. Och då var det i en av Sveriges 290 kommuner. Samtidigt som chefer och medarbetare i kommunerna pusslar för att möjliggöra återhämtning och semesterveckor för tungt belastad omsorgspersonal, valde IVO att lägga administrativt arbete på alla kommuner som motsvarar en månads heltidstjänst. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och kommunerna har vädjat till IVO att tänka om, men hittills har vi inte nått fram till IVO.

Att IVO granskar socialtjänsten är viktigt och bra. Det hjälper kommunerna att komma till rätta med brister, vässar deras förbättringsarbete och ger dem fler verktyg att utveckla kvaliteten. Genom tillsyn kan missförhållanden upptäckas och åtgärdas. Det är viktigt för socialtjänstens medarbetare, och en trygghet för de invånare som behöver socialtjänstens stöd.

Men det måste, som vi ser det, också finnas rimliga proportioner i myndigheternas arbete. Det står i IVO:s regeringsuppdrag att just insamling av data inte får öka kommunernas arbetsbörda.

IVO har gått från att främst arbeta med riktade tillsynsinsatser med hög kvalitet till ett större fokus på att samla in data brett. Det väcker tyvärr oro. Den nuvarande riktningen riskerar att leda till att IVO snarare upptäcker brister i administration och formalia än verkliga missförhållanden som behöver åtgärdas för att säkra en bra vård och omsorg. Att det dessutom leder till merarbete för chefer och medarbetare, att det riskerar att uppstå fel i hanteringen av patientuppgifter och att tiden inte räcker till för utvecklingsarbete är ytterligare skäl för IVO att behöva tänka om.

Vi får många samtal från kommuner som upplever att IVO varken förstår eller lyssnar på dem. Så kan vi inte ha det. Ska vi kunna fortsätta utveckla socialtjänsten, så måste förbättringsarbetet fungera och ske i tät samverkan. Vi föreslår fyra omedelbara åtgärder:

 1. Renodla IVO:s och Socialstyrelsens roller och uppdrag
  IVO:s uppdrag bör vara att utöva tillsyn och identifiera brister. Socialstyrelsens uppdrag bör vara att ge socialtjänsten kunskap och verktyg att jobba med förbättringsarbetet. Det behövs en tydlig och systematisk samverkan där Socialstyrelsens arbete jackar i IVO:s – utan att gränserna mellan de båda myndigheternas uppdrag suddas ut.
 2. Ge Socialstyrelsen uppdraget att inhämta personnummerbaserad statistik
  Hittills har det funnits få lagliga möjligheter att samla in och analysera personnummerbaserad statistik för socialtjänsten på nationell nivå. I förslaget till ny socialtjänstlag, som nu regeringen bereder, föreslås en ny lag om socialtjänstdataregister som skulle göra det möjligt. SKR är positiv till förslaget, eftersom det förbättrar förutsättningarna för en kunskapsbaserad socialtjänst. Men vilken myndighet som får uppgiften att samla in statiken, kommer att påverka vilka uppgifter som samlas in, hur de analyseras och – inte minst – hur de används. IVO:s fokus är att upptäcka brister. Socialstyrelsens att följa upp verksamhet, ta fram statistik och utveckla kunskap. Därför bör Socialstyrelsen få uppdraget att också hantera den personnummerbaserade statistiken.
 3. Minska socialtjänstens börda att lämna in uppgifter
  SKR ser positivt på att IVO utvecklar system för insamling och analys. Men större mängder data innebär inte automatiskt att tillsynen och analysen blir mer kvalitativ och träffsäker. Vilken information som inhämtas och vad som analyseras, är det som avgör om tillsynen gör verklig nytta. Datainsamling som innebär en enorm belastning på socialtjänstens medarbetare, särskilt inte i en tid när socialtjänsten är hårt belastad och förväntningarna på arbetet är höga är inte acceptabel.
 4. Säkerställ IVO:s hantering av personuppgifter
  Regeringen och IVO behöver säkerställa att hanteringen av personuppgifter är säker och rättssäker. IVO hanterar just nu en mycket stor mängd känsliga personuppgifter och kommunerna känner inte full tillit till att de hanteras på ett rättssäkert sätt. Den lagliga grunden och hanteringen bör därför granskas.

Socialtjänstens medarbetare har några av de viktigaste uppdragen i välfärden, att ge de invånare som behöver rätt stöd och hjälp. Myndigheterna behöver stötta socialtjänstens medarbetare, inte försvåra för dem. Kommunerna behöver en tillsynsmyndighet som de har tillit till och som arbetar för en god och säker vård och omsorg för alla patienter och brukare. Det förutsätter att vi lyssnar till varandra. Det vill vi göra för alla som varje dag behöver en riktigt bra socialtjänst.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 5 december 2021

Sakkunnig

Åsa Furén Thulin
Chef för sektionen för socialtjänst

Pressjour

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakt

Kontakta SKR