Publicerad 14 december 2020
Debatt

Fel att tvinga elever till vissa utbildningar

Yrkesutbildningarna blir inte mer populära för att staten bestämmer hur många platser det ska finnas. Svenskt Näringslivs syn riskera att stjälpa istället för hjälpa. Det skriver Per-Arne Andersson, i en replik.

Nyligen gick remisstiden ut för SOU 2020:33, en utredning som syftar till att se över dimensionering och styrning av gymnasieskola och komvux. På flera punkter överensstämmer Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) och Svenskt Näringslivs remissvar. Till exempel att fler behöver läsa en yrkesutbildning och att söktrycket i många fall är för lågt. Det låga söktrycket är också ett centralt skäl till att inte alla kommuner erbjuder alla yrkesutbildningar. Enligt skollagen ska kommunernas erbjudande av utbildningar och antalet platser på dessa så långt som möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.

SKR har precis som Svenskt Näringsliv ett stort intresse av att utbildningssystemet i högre grad levererar de kompetenser som arbetsmarknaden behöver. Men när det gäller hur går våra ståndpunkter isär. Svenskt Näringsliv menar i likhet med utredningen att detta ska ske genom att staten tar över ansvaret för dimensioneringen av platser inom gymnasieskolan. Och att antalet platser på vissa utbildningar ska minskas för att fler ska läsa yrkesprogram. SKR anser att Svenskt Näringslivs och utredningens konsekvensanalys är för grund. Om antalet platser på de högskoleförberedande programmen dras ned kommer betygen få än större betydelse i gymnasieantagningen och bidra till att vissa elevgrupper får litet utrymme att välja utbildning. Detta varnar också Skolinspektionen för i sitt remissvar: ”[…] att exempelvis dimensionera ned högskoleförberedande program, som grupp, trots ett stort elevintresse, innebär att en elevgrupp med fullständiga men inte höga betyg inte möts av ett allsidigt utbud av utbildningar, vilket är ett mål enligt skollagen.”

SKR menar att utredningen inte löser huvudproblemet, dvs att göra yrkesutbildningar mer attraktiva för ungdomar och studerande i komvux. Yrkesutbildningarna blir inte mer populära för att staten bestämmer hur många platser det ska finnas på olika utbildningar. Att elever tvingas in i yrkesutbildningar, snarare än väljer, riskerar både programmens attraktivitet och elevernas motivation att fullfölja utbildningen.

SKR håller med Svenskt Näringsliv om att kommuner på vissa håll i Sverige behöver samverka mer. Men att ändra till ”ska-krav” i lagar och förordningar löser inte problemet. Istället behövs starkare incitament för huvudmän att anordna dyra utbildningar som idag har litet söktryck, men som är av regionalt eller nationellt intresse ur kompetensförsörjningsperspektiv. Och bättre planeringsförutsättningar för regionalt yrkesinriktad vuxenutbildning än dagens ettåriga statbidragsbeslut.

Föreslaget till styrmodell är byråkratisk, komplicerad och i hög grad ofärdig. Flera viktiga frågor vad gäller ansvarsfördelningen skjuts över till skolmyndigheterna att bereda vidare vilket gör det svårt att ta ställning till förslagen och bedöma deras sammantagna effekt.

  • Hur ska beslut om dimensionering parera för konjunkturcykler, där fastställande av utbud ger effekt med omkring fyra till fem års fördröjning? 2020 har visat att hela arbetsmarknaden kan förändras på en månad.
  • Vem som ska stå för finansieringen av halvfulla klassrum och överkapacitet?
  • Vilka möjligheter har eleverna att byta program till år 2 eller 3? Får eleverna byta till högskoleförberedande program eller måste de välja ett annat yrkesprogram?

Men, en avgörande faktor i all gymnasial yrkesutbildning är branschernas engagemang och fokus på kvalitet. Som exempelvis Vård- och omsorgscollege, Teknikcollege och Motorbranschcollege. Svenskt Näringsliv, med alla sina branschorganisationer, är mycket viktiga och har en avgörande roll för att göra yrkesutbildningarna attraktiva. Men spelreglerna för den gymnasiala utbildningen måste vara tydliga och rättvisa. Både mot huvudmännen, men framförallt gentemot eleverna.

Per-Arne Andersson, chef för Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

Repliken publicerades på svd.se den 14 december 2020

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR