Publicerad 26 augusti 2020
Debatt

Digitala lösningar viktiga i rehabilitering

Under coronapandemin har behoven av digital vård ökat. Det är positivt att det nu finns ökade möjligheter för regioner att låta fler läkare och fysioterapeuter ge vård digitalt.

Fysioterapeuter spelar en avgörande roll för den viktiga rehabiliteringen för många patienter som genomgått sjukdomar och behandlingar. Mycket rehabilitering går också att genomföra digitalt, något som varit särskilt viktigt under coronapandemin. Däremot stämmer det inte som Haag och Sjölander påstår (Altinget 18/8 2020) att SKR och regionerna försöker stoppa digitala vårdmöten. Tvärtom.

Fysioterapeuter har den senaste tiden haft en mycket viktig roll i vården för de patienter som varit inlagda för covid-19. Samtidigt finns fortsatt stora behov av rehabilitering för andra patienter, exempelvis de som drabbats av lymfödem orsakat av cancerbehandling som Haag och Sjölander lyfter.

Coronapandemin har ställt krav på att vi använder all befintlig hälso- och sjukvårdskompetens på smartast möjliga sätt, där de största behoven finns. För fysioterapeuternas del har det under våren möjliggjorts genom två nya sätt.

Den ena delen handlar om att SKR, Fysioterapeuterna och Sveriges läkarförbund kommit överens om att läkare och fysioterapeuter, verksamma inom den så kallade nationella taxan, kan inlånas av regionerna utan att avtalen med dem bryts. På så sätt kan regioner på ett tydligare sätt utifrån de behov som uppstår tillvarata den kompetens som läkare och fysioterapeuter har.

Den andra delen handlar om regeringens beslut den 20 maj om tillfälliga ändringar i förordningarna om ersättning för läkare och fysioterapeuter för att göra det möjligt att ge digital vård inom ramen för den nationella taxan. Precis som Haag och Sjölander skriver kan mycket rehabilitering genomföras genom digitala lösningar, något som nu är särskilt viktigt för patienter som är äldre eller tillhör riskgrupper för covid-19. Alla regioner är måna om att säkerställa det och under våren nästan tiodubblades antalet digitala vårdkontakter i regionerna.

Före sommaren hade vi från SKR en dialog med Fysioterapeuterna och Sveriges Läkarförbund om ersättningsnivåer, men vi kom då inte överens. Därför ligger det idag, i linje med regeringens beslut, på regionerna att besluta om ersättningsnivåer för dessa vårdgivare. Till stöd för regionerna har SKR tagit fram rekommendationer om ersättningsnivåer. Vår bedömning är att ersättningen för digitala vårdåtgärder till vårdgivare inom den nationella taxan, på samma sätt som för andra vårdgivare, bör ta sin utgångspunkt i SKR:s rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster.

Marie Morell, ordförande för SKR:s Sjukvårdsdelegation

Repliken är publicerad i Altinget den 26 augusti 2020

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR