Publicerad 9 september 2021
Debatt

Det behövs mer för att bryta långtidsarbetslösheten

Långtidsarbetslösheten är uppe på rekordnivåer och Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att få fler att studera på komvux. Det är en bra väg att gå men det räcker inte. Regeringen behöver vidta ytterligare åtgärder för att fler ska klara studierna och få ett jobb.

Prognosen för antal långtidsarbetslösa under 2021 ligger på drygt 200 000 individer. Det är ett dystert rekord. För att lösa långtidsarbetslöshet och samhällets kompetensbehov har Arbetsförmedlingen fått i uppdrag att anvisa fler individer att söka till reguljära studier, det handlar oftast om studier inom komvux. En väsentlig del av målgruppen är individer som inte har en avklarad grund- eller gymnasieutbildning.

En ökad tillgång till utbildning som leder till jobb är bra, det tjänar både individen och samhället på. Individer behöver kunna bygga på och bygga om sin kompetens genom hela yrkeslivet. Arbetsgivare måste kunna rekrytera kompetens. Men för att det ska fungera i praktiken måste olika satsningar och system hänga ihop. Kommunerna måste också få långsiktiga förutsättningar att bygga ut utbildningssystemet med kvalitet.

I en ny rapport har SKR undersökt hur väl det fungerar när Arbetsförmedlingen anvisar personer att söka sig till komvux. Vi föreslår nu en rad åtgärder för regeringen som skulle göra att fler får jobb. Här är några av dem.

Säkerställ att kommunerna får finansiering för ett utökat uppdrag

Många individer som nu kommer att börja studera på komvux är ovana vid studier och behöver mycket vägledning och stöd. Därför är det helt avgörande att kommunerna får finansiering för att kunna möta det ökade behovet av olika stödinsatser och studie- och yrkesvägledning för att fler ska klara sina studier.

Se till att individerna får stöd under och efter studierna

Arbetsförmedlingens uppdrag och ansvar för de individer som anvisas att söka till komvux når inte alltid hela vägen fram. Det ställs höga krav på individen att genom digitala tjänster själv hitta rätt utbildning. Vi ser ett stort behov av ett ökat stöd även från Arbetsförmedlingen igenom studierna och efteråt för att komplettera det uppdrag som komvux har.

Underlätta samverkan och informationsutbyte

Arbetsförmedlingens uppdrag att förmå personer att söka till komvux fungerar bäst om det finns en fungerande samverkan mellan stat och kommun om individen. Men många kommuner vittnar idag om brister i samverkan med Arbetsförmedlingen. Det behövs förutsättningar för smidig, individanpassad samverkan som är anpassad till digitalt stödda arbetssätt. Ansvaret att bära information mellan myndigheter och aktörer kan inte ligga på individen.

En storutmaning är dock att samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner,inte fungerar tillfredställande. I den genomförda enkäten bedömer 90 procent avde svarande kommunerna att Arbetsförmedlingen saknar tillräckliga resurser församverkan och samråd kring enskilda, av dem anser 25 procent att Arbetsförmedlingen helt saknar resurser..

Utred möjligheten att studera med aktivitetsstöd längre än 12 månader

För att som vuxen kunna ha möjlighet att studera är det avgörande att försörjningen är tryggad. Alla individer har inte möjlighet att söka studiemedel från CSN. Fler individer har nu fått möjlighet att studera med aktivitetsstöd, vilket är bra. Men aktivitetsstödet räcker inte alltid till, varken i omfattning eller tid. Det finns flera yrkesutbildningar som är längre än 12 månader och här kan det vara en fördel om eleven har en sammanhängande ersättning.

Genomför en bred översyn av ekonomiskt bistånd

Möjligheten att i vissa fall få aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen för studier är bra men räcker inte alltid till. Många kommuner möter individer som söker kompletterande försörjningsstöd för att klara sin försörjning. Ekonomiskt bistånd är inte tänkt att vara en studiefinansiering. Regeringen aviserade redan förra hösten en utredning av delar av ekonomiskt bistånd. Den behöver komma till stånd och breddas för att lösa dessa problem.

Dagens system är inte tillräckligt riggat för att individer ska bli anställningsbara efter studier. Utan åtgärder ser vi en stor risk att individer utbildas till arbetslöshet eller fastnar i långtidsarbetslöshet.

Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR

Debattartikeln publicerades på Dagens Samhälles webb den 9/9-2021

Läs vidare

Sakkunnig

Roy Melchert
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakt

Kontakta SKR