Publicerad 9 juli 2020
Debatt

Demokratiska samtalet hotas av hårdare debattklimat

Regeringen och SKR har beslutat att under året göra ett gemensamt arbete med målet att vår demokrati ska stå stark även de kommande hundra åren.

De senaste åren har debattklimatet i Sverige blivit allt hårdare. Samtidigt har demokratin utmanats globalt, när ledare runt om i världen tagit bort allt fler av sina medborgares rättigheter. Vi måste ta oss an de utmaningar som demokratin möter i dag, för att säkra människors rätt att påverka även imorgon.

Första gången både kvinnor och män fick rösta i ett riksdagsval i Sverige var för snart hundra år sedan, 1921. Sedan dess har våra fri- och rättigheter blivit fler och allt fler länder i världen har demokratiserats, men de senaste åren har vi sett en oroande utveckling. På många platser har den demokratiska utvecklingen stannat av eller börjat rulla tillbaka. Och här i Sverige upplever alltför många människor att de inte har möjlighet att vara delaktiga i demokratin och förtroendevalda, journalister, kulturarbetare och andra som deltar i det politiska samtalet möter allt mer hot och hat.

Det är uppenbart att det demokratiska system som vi känner i dag varken är färdigt eller kan tas för givet. Vi behöver ta oss an utmaningarna som finns i vår tid för att se till att vi har en levande och hållbar demokrati även i morgon. Regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har därför beslutat att inför nästa års 100-årsjubileum av demokratin i Sverige, göra ett gemensamt arbete med målet att vår demokrati ska stå stark även de kommande hundra åren. Vi har identifierat tre områden att gemensamt ta krafttag kring.

För det första påverkas Sverige av demokratins tillbakagång globalt och de auktoritära strömningar som ligger bakom den. Vi behöver därför öka kunskapen om vad demokrati innebär både i rättigheter och skyldigheter och varför vi i Sverige valt det demokratiska system vi har.

För det andra finns ett demokratiskt utanförskap. I riksdagsvalet 2018 var deltagandet i genomsnitt 19 procent lägre i områden med socioekonomiska utmaningar än i områden med goda socioekonomiska förutsättningar. Samtidigt tvivlar var tredje person på sin förmåga att delta i frivilligt arbete med politiska frågor. Här spelar den lokala politiken en viktig roll för människors känsla av att demokratin berör dem och att de har möjlighet att påverka.

För det tredje är det demokratiska samtalet hotat av ett allt hårdare debattklimat. Nästan var tredje journalist och förtroendevald i Sverige har utsatts för hot, våld eller trakasserier i samband med sitt uppdrag. Det hotar också deras arbete. Hot och hat drabbar även den bredare allmänheten, till exempel har var femte person ofta avstått från att publicera något på internet av oro för att utsättas för hot eller trakasserier.

Vi får aldrig någonsin acceptera hot och hat. Förtroendet för våra demokratiska institutioner måste också stärkas. Dessutom behöver ungas kunskaper om hur de kan delta i demokratiskt arbete öka och utvecklas. Därför kommer SKR i höst, med stöd av regeringen, bjuda in elever i grundskolans år 7-9 och gymnasiet att lyfta sina idéer om hur demokratin kan utvecklas. SKR kommer även anordna konferenser runt om i landet för en dialog om hur vi stärker demokratin. Dessutom fortsätter arbetet med att sprida kunskap och utbilda förtroendevalda, samt tillsammans med kommuner och regioner utveckla det förebyggande arbetet mot hot, hat och våld liksom se till att värna det demokratiska samtalet.

Nationellt har samtidigt regeringen gett 13 myndigheter olika uppdrag som handlar om att öka kunskapen om demokratin och främja människors möjlighet till deltagande. Vi måste vara många som pratar om vilket samhälle vi vill ha. Ju fler som gör sin röst hörd, desto starkare blir vår demokrati. Tillsammans kan vi bidra till en uthållig demokrati för de kommande hundra åren.

Amanda Lind, kultur- och demokratiminister
Anders Knape, ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner

Debattartikeln publicerades på Altinget.se den 9 juli 2020

Läs vidare

Sakkunnig

Förnamn Efternamn
Titel

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR