Publicerad 2 december 2020
Debatt

Almegas snäva perspektiv förstärker våra farhågor

SKR kräver att den nya arbetsförmedlingen ska fungera väl i hela landet och för alla arbetslösa och arbetsgivare. Almega uppvisar i sin replik en mycket förenklad bild som inte tar arbetslösas behov och hela landets utmaningar på allvar. Det skriver Anders Knape i en slutreplik.

Almega menar att SKRs oro för att det ska finnas områden där fristående aktörer inte etablerar sig är obefogad. De utgår från Riksrevisionens granskning (RIR 2020:13) av Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och Matchning (STOM). De hänvisar till uppgiften att 99 procent av arbetslösa hade tillgång till minst en fristående aktör ett enskilt år och med utgångspunkt i analys av 72 leveransområden för just denna tjänst.*

Det stillar inte vår oro för att så kallade vita fläckar ska uppstå av flera skäl.

  • Var det finns aktörer kan skifta över tid

Riksrevisionen konstaterar i samma granskning att det 2019 helt saknades STOM-leverantörer i 14 områden och att det i ett trettiotal fanns få aktörer. I 2019-års Arbetsmarknadsutredning konstaterades att det vid annat tillfälle saknades leverantörer helt i 8 områden och i 12 fanns endast en aktör.

  • Landet behöver delas upp i minst 290 områden för en fullvärdig uppföljning av tillgången till stöd för arbetslösa i alla kommuner och för alla arbetsgivare. De båda nämnda studierna utgår från 72 leveransområden som spänner över mycket större geografiska områden.
  • Det nya systemet behöver kunna garantera att alla typer av insatser finns för alla arbetssökande, inte minst de längre från arbete. STOM är en tjänst som i huvudsak riktar sig till individer medellångt från arbete. Hur tjänsterna för de längst från arbete ska anskaffas och garanteras är fortfarande oprövat.
  • Arbetsförmedlingens hastiga avveckling av kontor och personal bidrar till oron. SKR:s enkät från september 2020 visar att endast 39 procent av kommunerna nu uppger att Arbetsförmedlingen har en lösning på plats för att säkerställa lokal närvaro för arbetssökande från deras kommun.

IFAU, som har regeringens uppdrag att utvärdera effekter av arbetsmarknadspolitiken, delar bedömningen att det inte kommer att finnas privata aktörer som erbjuder tjänster för arbetslösa över hela landet. Erfarenheter av LOV-system inom andra välfärdsområden visar också att det inte finns aktörer överallt.

Almegas förenklade bild kulminerar i att de reducerar frågorna om lokal närvaro och ändamålsenligt stöd till arbetssökande och arbetsgivare till att endast de en eller två procent av de arbetssökande som saknar mobilt bredband kommer behöva stöd på plats.

Jag vill vara tydlig med att SKR har högt ställda förväntningar på att den framtida arbetsförmedlingen ska nå fler arbetslösa än idag. Vi kan inte acceptera att det inte finns stöd för vissa målgrupper eller i vissa delar av landet. Privata och offentliga arbetsgivare kommer att behöva bra stöd för att lyckas med kompetensförsörjningen framöver. Historiskt har kommuner tvingats träda in för arbetslösa när staten drar sig tillbaka. Vi vill att det ska fungera, och våra medlemmar står redo att bidra – men då ska det vara genom tydliga uppdrag med finansiering.

Anders Knape, ordförande SKR

* Arbetsförmedlingen tecknar avtal med leverantörerna per leveransområde. Totalt är landet uppdelat i 72 leveransområden.

Repliken publicerades i Altinget den 2 december 2020

Läs vidare

Sakkunnig

Oscar Svensson
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR