Publicerad 21 september 2021
Nyhet

Viktigt med hälsofrämjande insatser för barn och unga

SKR ser i huvudsak positivt på betänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och Nära vård för barn och unga.

Foto

Marie Morell

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har yttrat sig över betänkandet Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga, (SOU 2021:34).

SKR ser i huvudsak positivt på utredningens förslag men ser också vissa oklarheter som behöver förtydligas. Flera av de resonemang, förslag och bedömningar som ges i betänkandet bidrar på många sett till omställningen till Nära vård. Samverkan, hälsofrämjande och förebyggande arbete, personcentrering, och samordning med utgångspunkt i individens behov är centrala delar.

Huvudförslaget om ett nationellt hälsovårdsprogram för alla barn och unga är välkommet anser SKR. En tydligare gemensam struktur kan underlätta samverkan och bättre övergångar mellan verksamheter och vårdnivåer, liksom samverkan med andra aktörer såsom socialtjänst och förskola. Det finns dock oklarheter i förslaget om föräldraskapsstöd och kommunernas roll.

SKR tillstyrker förslaget om att i hälso- och sjukvårdslagen förtydliga att hälso- och sjukvården ska arbeta för att främja hälsa samt en förstärkning av lagen om fast vårdkontakt för patienter som inte har fyllt 21 år.

− För att uppnå likvärdiga förutsättningar och uppväxtvillkor krävs olika sätt att möta detta. Till exempel är individanpassade insatser från hälsofrämjande till specialiserade insatser för olika barn och familjer, nödvändigt. För att bidra till ökad jämlikhet måste också olika grupper av barns och ungas förutsättningar och behov belysas och mötas på anpassade sätt, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner.

SKR tillstyrker också förslag och bedömningar som handlar om ökad samverkan mellan hälso- och sjukvården och andra aktörer såsom skolhuvudmännen, socialtjänsten och tandvården.

− Samverkan är särskilt viktigt ifråga om barn och unga, och där behöver vi bli mycket bättre. För att barn och unga ska få rätt insats tidigt, oavsett om problemen är lindriga eller mer omfattande, behövs ett synsätt där alla parter ser sig som delar av ett större sammanhang och arbetar praktiskt tillsammans för att överlappa varandras uppdrag, säger Marie Morell.

Förslagen om föreskrifter, ett nationellt hälsovårdsprogram, förstärkt reglering av fast vårdkontakt och samverkan innebär en ambitionshöjning och därför ska finansieringsprincipen tillämpas.

Läs vidare

Sakkunnig

Tyra Warfvinge
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR