Publicerad 20 september 2021
Nyhet

Positivt med tioårig grundskola men utmaningar på vägen

Förslaget om tioårig grundskola kan gynna elevers kunskapsutveckling. Samtidigt kan förslaget få negativa konsekvenser för fritidshemmens kompetensförsörjning. 

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

SKR har lämnat sitt remissvar över betänkandet En tioårig grundskola (SOU 2021:33). Förslaget syftar till att stärka elevernas kunskapsutveckling. 

− Svensk skola behöver förslag som stärker elevers kunskapsutveckling och ett år till i skolan kan var ett sådant. Dessutom kan ett gemensamt regelverk för alla årskurser underlätta möjligheterna att tidigt utreda stödbehov och sätta in stödinsatser. Samtidigt ser SKR utmaningar med förslaget, bland annat runt kompetensförsörjningen, säger Mats Gerdau, ordförande i SKRs utbildningsberedning.

Positivt med fortbildning

SKR ställer sig positivt till förslaget om fortbildningsinsatser för förskollärare för att de ska bli behöriga att undervisa i nya årskurs 1 och 2, men ser utmaningar i själva utformningen. Huvudmännen kan behöva ytterligare tid och medel för att ge förskollärare möjlighet att genomgå denna utbildning. 

Tioårig grundskola kan få negativa konsekvenser för fritidshemmens kompetensförsörjning eftersom många förskollärare i förskoleklass som kommer att fortbilda sig till lärare i grundskolan arbetar på fritidshem på eftermiddagar och lov. 

Otillräcklig finansiering

Vissa av förslagen är också underfinansierade, exempelvis förslaget om nya årskurs 1 i grundsärskolan. För flera av insatserna föreslås dessutom att medel tas från befintliga riktade statsbidrag. 

− SKR ser en oroväckande trend där fler utredningar lägger förslag utan tillhörande finansiering. Förslag på fler obligatoriska och utökade uppgifter inom befintliga resurser. Det strider mot finansieringsprincipen, säger Mats Gerdau.

SKR ställer sig bakom utredningens förslag att reformen ska följas upp och utvärderas för att säkerställa att den når sitt syfte att förbättra elevernas kunskapsresultat. 

Fakta: En tioårig grundskola (SOU 2021:33) 

Innebär i korthet att förskoleklassen försvinner och grundskolan förlängs med ett år. Det innebär i sin tur att barnen börjar i årskurs 1 vid sex års ålder i stället för vid sju års ålder.

Även grundsärskolan, specialskolan och sameskolan förlängs med ett år.

De förskollärare som i dag arbetar i förskoleklassen ska erbjudas fortbildningsinsatser för att uppnå de behörighetskrav som gäller för att undervisa i grundskolans första två årskurser.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Hellewell
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR