Publicerad 29 december 2021
Nyhet

Pandemins effekter på trygghet och säkerhet i kommunerna

Idag presenterar SKR tillsammans med MSB rapporten Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2021. Temat i årets rapport är hur covid-19 påverkat krishantering, anmälda brott och olyckor.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet 2021

Hammarö, följt av Vaxholm och Knivsta, ligger i topp i årets rankning, där kommunernas värden vägs samman för personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott samt anmälda stöld- och tillgreppsbrott. Hammarö har lägst värden när det gäller våldsbrott, Vaxholm har lägst värden när det gäller bränder, medan Knivsta har lägst värden när det gäller sjukhusvårdade med personskador.

Öppna jämförelser kan användas av kommunerna för att hitta exempel på kommuner med goda utfall inom ett eller flera områden. Men samtidigt har alla kommuner olika förutsättningar som påverkar.

– Eftersom ingen kommun kan påstås vara bäst eller sämst på allt kan alla ha något att lära av andra eller själva ha något att lära ut säger Gunilla Glasare, avdelningschef för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Pandemin har påverkat alla kommuner

Pandemin som kris utmärker sig genom att inte ha påverkat en specifikt avgränsad geografisk plats eller en enskild kommunal verksamhet, utan alla Sveriges 290 kommuner. Många kommuner har behövt organisera sig och sina verksamheter annorlunda för att möta de utmaningar som pandemin förde med sig och för att upprätthålla samhällets funktion.

I rapporten berättar Kristianstads kommun hur de med hjälp av erfarenheter, pandemiplan och risk- och sårbarhetsanalysen kunde skapa stabilitet under pandemin. Trollhättans stad berättar att de samtidigt som pandemin bröt ut satsade på det brottsförebyggande arbetet. Brandkåren i Attunda berättar om hur de snabbt ställde om till digitala lösningar för tillsyn, hembesök och utbildningar och på det sättet kunde genomföra sin planerade verksamhet under pandemin.

Årets statistik

Statistiken i årets Öppna jämförelser avser i huvudsak uppgifter till och med 2020 och påverkas därför av pandemin. Samtidigt vet vi ännu inte hur de långsiktiga effekterna kommer att bli och det verkar finnas både positiva och negativa effekter av pandemin på området trygghet och säkerhet.

– Statistiken för 2020 blir än mer intressant när vi går djupare in på olika olyckstyper och tittar per månad utifrån ett förväntat värde mot det faktiska värdet. I vissa fall kan vi se en förändring som kan bero på att restriktionerna har gjort att beteenden har förändrats. När vi tittat på räddningstjänstens insatser så ser vi att det är färre trafikolyckor vilket kan vara en följd av att många fler har arbetat mer hemifrån och personbilstrafiken minskat, säger Marianne Stålheim, chef på enheten för lärande från olyckor på MSB.

Fakta

Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm AB.

Läs vidare

Sakkunnig

Greta Berg
Handläggare

Johan Gert
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR