Publicerad 12 april 2021
Nyhet

Öppna förskolan är en väg in i det svenska samhället

Öppna förskolan är en dörr till det svenska samhället för utrikes födda föräldrar och deras barn. Potentialen att stödja fler till etablering, minskad utsatthet och ett bättre liv är stor.

Anders Knape.

Anders Knape.

Över hundra kommuner har idag öppna förskolor som erbjuder verksamhet till utrikes födda föräldrar, vilket hjälper dem att snabbare komma in i det svenska samhället. Det handlar bland annat om språkträning, information om samhällsfrågor och stöd till vidare studier och arbete.

– I öppna förskolan bedrivs ett viktigt arbete. Tusentals utrikes födda föräldrar får varje år stöd att utveckla sin svenska, diskutera normer och värderingar, guidning till jobb samt etablera nätverk med svenskar och andra nyanlända. Det bidrar till att föräldrarna snabbare kommer in i samhället vilket även ger goda förutsättningar för barnens uppväxt, säger Anders Knape, ordförande SKR.

Efter tre års arbete har SKR lämnat en slutrapport till regeringen om överenskommelsen ”Öppen förskola för språk och integration”. SKR:s kartläggning och analyser visar bland annat:

  • Öppna förskolan har unika möjligheter att nå den stora grupp utrikes födda kvinnor som kommit till Sverige de senaste åren. Under åren 2013-2018 handlar det om 100 000 kvinnor, varav hälften varit föräldralediga någon period under sina första fem år här.
  • Till öppna förskolan kommer en bred grupp mammor med olika behov och förutsättningar. Både de som har fullt fokus på etablering och de som sällan nås av andra insatser från samhället.
  • Att ­­korta etableringen med bara ett år för de kvinnor som kommit de senaste tio åren skulle årligen kunna innebära 500 miljoner i intäkter för den kommunala sektorn, i form av skatteintäkter och minskade kostnader för bidrag.
  • Nyanlända som är föräldralediga mer än 12 månader under sin första tid i Sverige kan inte fullfölja etableringsprogrammet. En längre ramtid i etableringsprogrammet skulle gagna denna grupp och samhället i stort.
  • Öppna förskolan är en viktig brygga till förskolan. Dels genom att informera för föräldrarna om hur viktig förskolan är för barnen och deras fortsatta lärande, dels genom att förmedla hur förskolan bidrar till den gemensamma välfärden.
  • Många chefer och medarbetare efterlyser en nationell en nationell vägledning för att utveckla och lyfta verksamheten. SKR föreslår att Skolverket ges i uppdrag att ta fram en sådan.

Läs vidare

Sakkunnig

Hanna Sällemark
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR