Publicerad 31 maj 2021
Nyhet

Kommuner måste få bestämma om skolbibliotek

Skolbiblioteken är en viktig del för att eleverna ska ha tillgång till undervisning av hög kvalitet. Men kommunerna måste få bestämma hur biblioteken ska utformas, organiseras och bemannas.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel lämnande sina förslag i början av året och betänkandet har varit ute på remiss. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är positiv till utredningens övergripande inriktning och flera av förslagen. Men SKR avstyrker förslaget om att det ska finnas skolbibliotek på varje skolenhet. Det är viktigt att det finns flexibilitet, eftersom förutsättningarna ser olika ut i olika delar av landet, men också inom kommuner.

– Kommunerna är ansvariga för skolan och därför måste kommunerna också ha utrymme att själva bestämma hur de ska utforma, organisera och bemanna skolbiblioteken, säger Mats Gerdau, ordförande i SKRs utbildningsberedning.

Skolan ska ge eleverna tillgång till undervisning av hög kvalitet och alla elever ska ges förutsättningar att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Redan idag är detaljregleringen stor på skolans område och ytterligare krav på detaljregleringar av verksamheten behöver därför undvikas i möjligaste mån.

SKR remissvar i korthet:

  • SKR avstyrker att det ska finnas skolbibliotek på varje skolenhet. Förutsättningarna ser olika ut i landet och det finns risk för att förslaget leder till dels minskad flexibilitet för lokala lösningar när det gäller att organisera sin verksamhet, dels ökade kostnader.

  • SKR tillstyrker att skolbiblioteken ska vara bemannade. Det är positivt att utredningen inte preciserar i vilken grad skolbiblioteken ska vara bemannade eftersom det möjliggör att verksamheten kan organiseras utifrån lokala förutsättningar och behov.
  • SKR motsätter sig utredningens förslag till finansiering för bemanning. SKR vill betona att eftersom det idag inte finns krav på att biblioteken ska vara bemannade så måste förslaget, i linje med finansieringsprincipen, finanserias fullt ut.
  • SKR menar att det är problematiskt hur utredningen ger nulägesbilden om hur biblioteksverksamheten ser ut över landets skolor eftersom den i stort bygger på den statistik som Kungliga biblioteket samlar in. Det ger inte hela bilden av hur det faktiskt ser ut eftersom de verksamheter som organiserar sig på annat sätt och har en lägre bemanning än 50 procent inte framkommer i den statistiken.

Läs vidare

Sakkunnig

Stefan Melén
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR