Publicerad 4 november 2021
Nyhet

Fler trycksår i vården under pandemin

En mätning som gjorts inom sjukhusvården hösten 2021 visar att andelen trycksår ökat sedan våren 2020. Pandemin har gjort det svårare att behålla rutiner och arbeta förebyggande.

Foto

Emma Spak

SKR:s årliga nationella mätning av trycksår inom sjukhusvården visar en uppgång i andelen trycksår, från cirka 11 procent våren 2020 till cirka 14 procent hösten 2021. Mätningen 2020 gjordes i början av mars, strax innan pandemin fick stor påverkan på vården. Mätningen 2021 påverkades av krisläget och genomfördes därför i september.

Pandemin har försvårat patientsäkerhetsarbetet på flera sätt. En tung arbetsbelastning har inneburit att många tvingats pausa till exempel utbildningar och nätverksträffar för trycksårsombud. Samtidigt har vårdpersonal i större utsträckning behövt byta avdelning och arbetsuppgifter, vilket gjort det svårare att upprätthålla rutiner kopplat till tidiga riskbedömningar och förebyggande åtgärder.

– Resultatet pekar på hur viktigt det är att jobba förebyggande och systematiskt med patientsäkerhet. Det är avgörande att vårdpersonalen får utbildning i att förhindra trycksår och hinner lära sig verksamhetens förebyggande rutiner, men det har inte alltid varit möjligt under pandemin, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Sett över längre tid har andelen patienter med trycksår minskat gradvis sedan 2011, då siffran var cirka 16 procent. Andelen riskpatienter, som bedöms utifrån parametrar som psykisk status, fysisk aktivitet och allmäntillstånd, har legat konstant på ungefär 20 procent sedan 2011.

– Det viktigaste nu är att prioritera förebyggande arbete. Det gäller både i sjukhusvården och tidigare i vårdkedjan med riskbedömningar på akuten och inom exempelvis kommunal hälso- och sjukvård, säger Emma Spak.

Fakta

SKR bjuder årligen in regionerna till en nationell punktprevalensmätning av trycksår. Mätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning.

Årets mätning genomfördes under vecka 37. Samtliga regioner ingår i mätningen med undantag för Stockholm och Östergötland.

Totalt ingick 8 710 patienter. Trycksår registrerades hos 13 procent av kvinnorna och 14,6 procent av männen. Patienternas allvarligaste trycksår är oftast lokaliserat till ryggslut eller häl.

SKR:s mätning genomförs vanligen under vecka 10, vilket var fallet för 2020 års mätning. 2021 års mätning flyttades fram till vecka 37 på grund av rådande situation inom hälso- och sjukvården. Punktmätningar genomförs vid en given dag på de patienter som då ligger inne, och blir därför känsliga för variationer över tid.

Läs vidare

Sakkunnig

Lena Karlsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.