Publicerad 15 april 2021
Nyhet

Fler arbetar heltid i kommuner och regioner

Andelen heltidsanställda och heltidsarbetande i kommuner och regioner fortsätter att öka. Det visar SKR:s personalstatistik för 2020.

Bodil Umegård

Bodil Umegård

Personalstatistiken samlas in i november varje år. Statistiken kan användas för att göra jämförelser mellan år och studera trender över tid. Under hela 2020 påverkade pandemin många verksamheter i kommuner och regioner på olika sätt.

– Pandemin har inneburit en hög belastning, främst inom sjukvården, äldreomsorgen och skolan, som dock varierat under året och inom verksamheterna. Sammantaget är det få större förändringar i personalstatistiken jämfört med föregående år, säger Bodil Umegård, chef sektionen för data och analys på arbetsgivarpolitiska avdelningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En förändring jämfört med november 2019, som sannolikt är en direkt effekt av pandemin, är att antalet timavlönade som är 65 år och äldre minskade med 42,2 procent i kommunerna (-8 400 personer). I regionerna var motsvarande minskning 24,5 procent (-2 500 personer). Antalet månadsavlönade som är 65 år och äldre har däremot fortsatt att öka i både kommuner och regioner.

Andelen heltidsanställda och heltidsarbetande fortsätter öka

Jämfört med november 2019 ökade andelen heltidsanställda och heltidsarbetande i både kommuner och regioner. I kommunerna ökade andelen heltidsarbetande något mer än tidigare år (1,2 procentenheter). Ökningen var störst i kommunernas vård och omsorg (2,8 procentenheter).

– Det är glädjande att den positiva utvecklingen med fler heltidsanställda och fler heltidsarbetande fortsätter. Ökningen beror på att många av de som nyanställts arbetar heltid och att fler anställda som arbetat deltid går upp till heltid, säger Bodil Umegård.

Källa: SKR, personalstatistik, nov 2005–nov 2020. Population: Månadsavlönade. Heltidsarbete exklusive helt lediga.

Källa: SKR, personalstatistik, nov 2005–nov 2020. Population: Månadsavlönade. Heltidsarbete exklusive helt lediga.

SKR och Kommunal arbetar tillsammans för att heltidsarbete ska bli norm i välfärdens kvinnodominerade verksamheter. Det partsgemensamma utvecklingsprojektet Heltidsresan har förlängts fram till 2024.

Minskad andel timavlönade

Jämfört med november 2019 ökade andelen tillsvidareanställda något i kommunerna, till 84,1 procent av den arbetade tiden. I regionerna var förändringarna av andelen anställda och andelen arbetad tid mellan tillsvidareanställda, tidsbegränsat anställda och timavlönade små.

Tabell 2: Andel anställda samt andel arbetad tid per löne- och anställningsform i regioner 2019 samt 2020


Andel anställda, 2019

Andel anställda, 2020

Andel arbetad tid, 2019

Andel arbetad tid, 2020

Månadsavlönade tillsvidare

85,5%

85,8%

89,1%

89,1%

Månadsavlönade tidsbegränsade

6,2%

6,3%

6,7%

6,7%

Timavlönade

8,3%

7,9%

4,2%

4,2%

Totalt regioner

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Källa: SKR, personalstatistik, nov 2019 och nov 2020. Population: Månads- och timavlönade.

Tabell 1: Andel anställda samt andel arbetad tid per löne- och anställningsform i kommuner 2019 samt 2020


Andel anställda, 2019

Andel anställda, 2020

Andel arbetad tid, 2019

Andel arbetad tid, 2020

Månadsavlönade tillsvidare

78,3%

79,6%

83,4%

84,1%

Månadsavlönade tidsbegränsade

8,7%

8,2%

9,3%

8,6%

Timavlönade

13,1%

12,3%

7,4%

7,3%

Totalt kommuner

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Källa: SKR, personalstatistik, nov 2019 och nov 2020. Population: Månads- och timavlönade.

Sett till antalet anställda minskade andelen timavlönade i både kommuner (-0,8 procentenheter) och regioner (-0,4 procentenheter). Det innebär att ett färre antal timavlönade arbetade fler timmar i november 2020. Timavlönade yngre (18-22 år) ökade både i antal och andel i kommuner och regioner.

– Timavlönade medarbetare har varit en viktig resurs för att klara av bemanningen under pandemin. Samtidigt har det påbörjats ett långsiktigt arbete genom äldreomsorgslyftet för att höja kompetensnivån och öka andelen tillsvidareanställda, säger Bodil Umegård.

Antalet anställda ökade i regionerna och minskade något i kommunerna

Jämfört med november 2019 ökade antalet månadsavlönade anställda i regionerna med 1,1 procent (+3 000 personer). Sett till antalet årsarbetare var ökningen 1,5 procent. I kommunerna minskade antalet månadsavlönade anställda med 0,6 procent (-4 600 personer). Sett till antalet årsarbetare var minskningen 0,2 procent.

I regionerna ökade antalet läkare, sjuksköterskor och undersköterskor under 2020 jämfört med 2019. I kommunerna minskade antalet undersköterskor och anställda i förskola och skola, medan antalet sjuksköterskor och vårdbiträden ökade.

Andelen anställda månadsavlönade som är 29 år och yngre minskade i kommunerna, från 12,6 procent 2019 till 12,0 procent 2020.

Källa: SKR, personalstatistik, nov 2020. Population: Månadsavlönade.

Fakta

I den årliga rapporten ”Personalen i välfärden”, som publiceras i maj 2021, kommer det att finnas mer information om anställda i kommuner och regioner, tidsbegränsade anställningar, personalrörlighet, hel- och deltid, sjukfrånvaro och lön. Rapporten redovisar statistik över tid, för verksamhetsområden samt ett urval personalgrupper.

Fler läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i regionerna

 • Inom regionernas vård och omsorg ökade antalet månadsavlönade läkare. Antalet läkare med specialistkompetens ökade med 1,7 procent (+350 personer) och antalet läkare utan specialistkompetens ökade med 5,5 procent (+800 personer).[1] Sett till antalet årsarbetare var ökningen 2,1 procent respektive 6,2 procent.
 • Antalet sjuksköterskor ökade med 0,6 procent (+400 personer) och antalet undersköterskor ökade med 1,1 procent (+550 personer). Sett till antalet årsarbetare var ökningen 1,1 procent respektive 1,3 procent.
 • Inom området rehabilitering och förebyggande, där bland annat arbetsterapeuter och fysioterapeuter ingår, har antalet anställda ökat med 1,4 procent (+200 personer).

Något färre undersköterskor och anställda i förskola och skola i kommunerna

 • Inom kommunernas vård och omsorg minskade antalet månadsavlönade anställda med 0,6 procent (-1 000 personer). Antalet årsarbetare ökade däremot med 0,3 procent.
 • Antalet undersköterskor minskade med 1,5 procent (-1 650 personer). Sett till antalet årsarbetare var minskningen 0,9 procent.
 • Antalet sjuksköterskor ökade med 0,5 procent (+100 personer) och antalet vårdbiträden ökade med 1,8 procent (+550 personer). Sett till antalet årsarbetare ökade antalet vårdbiträden med 4,0 procent.
 • Inom förskola, skola och fritidshem minskade antalet anställda med 1,1 procent (-3 250 personer). Sett till antalet årsarbetare var minskningen 1,0 procent.
 • Antalet förskollärare minskade med 2,1 procent (-1 150 personer) och antalet barnskötare minskade med 0,7 procent (-400 personer).
 • Antalet grundskollärare minskade med 1,2 procent (-900 personer) och antalet gymnasielärare minskade med 0,5 procent (-150 personer). Sett till antalet årsarbetare minskade antalet grundskollärare med 0,8 procent och antalet gymnasielärare ökade med 0,3 procent.

Fler ingenjörer i både kommuner och regioner

 • Antalet ingenjörer ökade med 2,5 procent (+200 personer) i kommunerna och med 3,5 procent (+100 personer) i regionerna.

[1] Ökningen av antalet läkare utan specialistkompetens består delvis av en förändrad redovisning av anställda, från övrigt avtal till HÖK. Exklusive dessa anställda är ökningen 3,8 procent.

Läs vidare

Sakkunnig

Bodil Umegård
Chef sektionen för data och analys på arbetsgivarpolitiska avdelningen

Annica Isacsson
Statistiker

Pressjour

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR