Publicerad 20 december 2021
Nyhet

En sjukförsäkring för både individ och samhälle

SKR är i huvudsak positiva till utredningen ”En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet”. En välfungerande sjukförsäkring behövs för att möta välfärdens kompetensutmaning.

Joakim Larsson

Joakim Larsson

Utredningen föreslår att reglerna kring ersättning vid varaktig nedsättning av arbetsförmåga vid sjukdom, inom sjukersättning och aktivitetsersättning, lättas upp. Dessutom läggs förslag på förändringar för att i möjligaste mån ta vara på individers arbetsförmåga.

– Kommuner och regioner har efterfrågat förändringar som gör det enklare för individer att få rätt till sjuk- och aktivitetsersättning. Det är därför välkomna förslag som kommer att bidra till ökade möjligheter för individer att få rätt till förmånerna, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation.

En komplicerande omständighet med de varaktiga förmånerna är att den försäkrade riskerar att tappa förankringen i arbetslivet. Risken för utanförskap är därför en stor utmaning för både individen och samhället, och understryker behovet av att hantera förmånerna med försiktighet. Arbete är inte bara fundamentet i välfärden, utan också i individens välmående. Det är viktigt att hitta en balans i sjukförsäkringen som tar hänsyn till både individens och samhällets behov.

– Alla som kan jobba ska ges möjligheter att göra det. Samtidigt finns det skillnader i förutsättningar som försäkringen behöver ta hänsyn till. Möjligheterna till omställning är inte lika oavsett ålder. Därför ser vi att möjligheten att, när en försäkrad närmar sig pensionsålder, prövas mot ett arbete man har erfarenhet av eller förutsättningar att ta är en rimlig avvägning av utredningen, säger Joakim Larsson.

SKR stödjer i grunden principen att de varaktiga ersättningsformerna ska användas restriktivt, men ser samtidigt att de har en viktig funktion att fylla för dem de är avsedda för. SKR stödjer också förändringen av arbetsmarknadsbegreppet vid prövning av rätt till sjukersättning, som gör att fler kvalificerar till förmånen.

SKR ser fördelar med att förmånen förebyggande sjukpenning förtydligas, men menar att den även fortsatt endast ska användas vid medicinsk behandling eller rehabilitering och inte vidgas till att även inbegripa förbyggande arbetslivsinriktade åtgärder. Utredningens förslag skulle medföra att sjukförsäkringen även skulle omfatta att ställa om personer med full arbetsförmåga till annat arbete. Detta är inte sjukförsäkringens syfte.

– Förebyggande insatser som syftar till att motverka ohälsa, skada och sjukdom bör även fortsättningsvis enbart regleras inom arbetsmiljölagstiftningen, och därmed falla under arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Det är arbetsgivaren som ska både förebygga att sjukfrånvaro uppstår, och att jobba för att sjukfrånvarande medarbetare får det stöd de behöver för att så snart som möjligt återfå arbetsförmågan och återgå i arbete, säger Joakim Larsson.

Läs vidare

Sakkunnig

Örjan Lutz
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR