Publicerad 1 februari 2021
Nyhet

Elbristen ställer krav på bättre villkor för kraftvärme

SKR lyfter fram vikten av lokal samverkan om elnäten och möjligheten till lokal produktion av kraftvärme för att öka kapaciteten i ett yttrande till Energimarknadsinspektionen.

– Kommuner och regioner bör arbeta proaktivt för att tillgodose nätkapacitetens framtida behov. Genom att få till stånd en tidig dialog med elnätsföretag och stora energianvändare kan vi bidra till god planering och prioritering, säger SKR:s ordförande Anders Knape.

I sin rapport ”Kapacitetsutmaningen i elnäten” lyfter Energimarknadsinspektionen fram förslag på nätutvecklingsplaner för att få till en ökad samordning och på så vis undvika kapacitetsbrist. SKR ser det som nödvändigt att kommuner och regioner deltar i dialogen kring utveckling och utbyggnad av elnäten.

– Energiförsörjningen är av avgörande betydelse för samhällets funktion och utveckling. Den kapacitetsbrist som uppstått i flera regioner visar på behovet av en mängd insatser inom regelverk, marknad, teknik och planering, säger Anders Knape.

Andra centrala punkter i SKR:s remissvar:

  • Det behövs en uttalad möjlighet för lokal produktion av kraftvärme som alternativ till nätinvesteringar. Ansvaret för detta bör förtydligas och läggas på Svenska Kraftnät när problemet ligger i stamnätet.
  • Det behövs en omreglering av elmarknaden som gör att lokal produktion av kraftvärme ersätts för sina systemnyttor.
  • Det behövs utökade möjligheter att styra uppvärmning till fjärrvärme för att undvika elkapacitetsbrist.
  • Det behövs prioriteringsmöjlighet för nyanslutning vid kapacitetsbrist, för att undvika att samhällsnyttiga projekt trängs undan. Här bör nätbolagen ta hänsyn till de kommunala och regionala behov som finns.

– I dagsläget är det ett problem att lokal produktion av kraftvärme inte värderas och ersätts för sina nyttor för nät och energisystem. Tvärtom har konkurrenskraften för kraftvärme och fjärrvärme försämrats under senare år genom flera ökade skatter, säger Anders Knape.

Nödvändigheten av bättre villkor för kraftvärme och fjärrvärme för att motverka kapacitetsbristen i elnäten har även påpekats av flera lokala och regionala initiativ samt Energiföretagen Sverige.

Läs vidare

Sakkunnig

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR