Publicerad 10 september 2021
Nyhet

Dubblering av väntetidsdata kan skapa oreda

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla datainsamlingen för att följa upp tillgänglighet i vården. SKR och regionerna har redan uppdraget att samla in data genom väntetidsdatabasen.

Foto

Marie Morell

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla förutsättningarna för att samla in data om väntetider i vården. Syftet är enligt regeringens kommunikation att följa upp vårdgarantin och tillgängligheten, något som redan görs med hjälp av väntetidsdatabasen och visas upp på vantetider.se.

Vi tycker självklart att allt ska göras för att tillgängligheten i vården ska bli bättre. Men det är mycket märkligt att staten lägger ett sådant uppdrag när det redan finns en databas för uppföljning av väntetider sedan 2002, etablerad av regionerna med stöd av SKR. Dessutom regleras detta i överenskommelsen om tillgänglighet och i en särskild förordning, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Väntetidsdatabasen och visualiseringen på Vantetider.se behöver som allt annat utvecklas över tid. Det sker till exempel förändringar i vårdgarantin och uppföljningsmodellerna för tillgänglighet. 2021 infördes en ny utökad uppföljningsmodell för den specialiserade vården vilket påverkade visningen på webbplatsen. Men jämförbarhet finns från 2017 på vantetider.se och från 2009 framåt, på Vården i siffror. Det pågår ett nära samarbete mellan SKR och regionerna för att förbättra täckningsgrad och utveckla såväl modeller med syfte att ge underlag för att kunna arbeta med tillgänglighet och förbättra den.

Självklart behöver den databas som finns fungera bra och vara till nytta. Men om det blir en ny parallell databas dit regionerna måste lämna data kommer det att öka den administrativa bördan. Men också skapa otydlighet om vilka siffror som är mest uppdaterade och pålitliga, säger Marie Morell.

Fakta

Enligt hälso-och sjukvårdsförordningen 6 kap § 1-4 regleras lagen om vårdgaranti.
• 3 § Regionernas rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska fullgöras genom att regionerna lämnar uppgifter om väntetider till den nationella väntetidsdatabas som förs av Sveriges Kommuner och Landsting. Förordning (2019:1118).
• 4 § Socialstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om regionernas rapporteringsskyldighet enligt 9 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Förordning (2019:1118).

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Brodin Blomberg
Samordnare

Pressjour

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset