Publicerad 31 mars 2021
Nyhet

Den omfattande statliga styrningen måste förändras

SKR är starkt kritisk till att statens styrning av kommuner och regioner fortsätter att öka. Merparten av styrsignalerna kan nämligen inte kopplas till pandemin visar Statskontorets rapport.

Den statliga styrningen av kommuner och regioner har, av naturliga skäl, ökat i omfattning sedan pandemin bröt ut i mars 2020. Statskontoret konstaterar dock i sin årliga uppföljning av statens styrning av kommuner och regioner att ungefär två tredjedelar av de nya styrsignalerna inte har koppling till pandemin.

– Det är en anmärkningsvärd, ineffektiv och oroande utveckling att den statliga styrningen fortsätter att vara omfattande utan att det kan relateras till pandemin. För att hantera välfärdens utmaningar behövs en bättre och inte en ännu mer detaljerad styrning från staten, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fler riktade statsbidrag och regeringsuppdrag

Statskontorets kartläggning visar att under 2020 har totalt 42 nya eller ändrade lagar och förordningar som på ett väsentligt sätt påverkar kommuner eller regioner trätt i kraft. Det handlar främst om regleringar om utökade krav eller skyldigheter för kommunsektorn. Antalet riktade statsbidrag ökade från 165 stycken år 2019 till 183 under 2020. Merparten av de riktade bidragen, är likt tidigare år främst koncentrerade till vård- och omsorgsområdet, men även utbildning.

Under året tillkom dessutom en indirekt styrning genom närmare 180 nya regeringsuppdrag som påverkar kommuner och regioner, vilket är cirka 60 procent fler uppdrag än för 2019. De flesta uppdragen handlar om att sprida kunskap i frågor som rör kommunsektorn eller om att kartlägga eller analysera någon del av en kommunal verksamhet.

Detaljstyrning hämmar utvecklingen

Statskontoret konstaterar även att det finns 40 myndigheter som styr över kommuner och regioner och att kommunsektorns verksamheter måste förhålla sig till olika typer av styrsignaler från flera olika håll.

– Statens styrning måste förändras snarast möjligt. Det här går inte bara emot vad kommuner och regioner är behjälpliga av utan också vad staten själva säger sig vilja åstadkomma. Detaljstyrningen bakbinder möjligheten för verksamheterna att använda resurser på bästa sätt och anpassa utifrån de lokala förutsättningarna och behoven, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Björn Kullander
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.