Publicerad 7 april 2021

Öppna jämförelser 2020: våld i nära relationer

Drygt nio av tio kommuner har genomfört fortbildning för handläggare som arbetar med våld i nära relation. Fler kommuner erbjuder stödsamtal till vuxna våldsutövare för att våldsutövandet ska upphöra.

Öppna jämförelser 2020: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Några resultat från årets jämförelser

 • De flesta kommuner, drygt nio av tio har under det senaste året genomfört fortbildning för handläggare som arbetar med våld i nära relationer. I årets mätning har det ökat ytterligare och ökningen gäller både för handläggare som utreder våldsutsatta vuxna 96 procent (95 procent 2019) och för handläggare som utreder barn som har utsatts för eller bevittnat våld 94 procent (92 procent 2019).
 • Andelen kommuner som erbjuder stödsamtal till vuxna som utövat våld mot närstående för att våldsutövandet ska upphöra har ökat sedan förra årets öppna jämförelser. Ökningen gäller både för stödsamtal med biståndsbeslut och för stödsamtal som erbjuds utan biståndsbeslut (service).
  Det är drygt sju av tio kommuner som erbjuder stödsamtal med biståndsbeslut till vuxna personer som utövat våld. En ökning med 10 procentenheter jämfört med 2019.
 • Andelen kommuner som erbjuder stödsamtal utan biståndsbeslut har också ökat och erbjuds i sex av tio kommuner. Att erbjuda vuxna våldsutövare stödsamtal utan biståndsbeslut som öppen service gör det lättare för den enskilde att ta kontakt med socialtjänsten, men idag är det i gråzon för vad som är lagligt. Samtalsstöd med biståndsbeslut fyller samtidigt en viktig funktion, att efter en utredning erbjuda individanpassade insatser som följs upp tillsammans med den enskilde hos socialtjänsten.

Förbättringsområden

 • 21 procent av kommunerna har en aktuell skriftlig och på ledningsnivå beslutad rutin för hur handläggare ska säkra skolgången för barn i skyddat boende. Resultatet visar att här har kommunerna ett fortsatt viktigt arbete att utveckla. Barn som följer med föräldrar till skyddat boende har skolplikt och rätt till fortsatt skolgång. För barnens mående är det också vitalt att så mycket som möjligt av vardag, sammanhang och rutiner upprätthålls.

 • Liksom tidigare år är systematisk uppföljning av verksamheten ett fortsatt förbättringsområde. Det är 12 procent av kommunerna som anger att de använt uppföljningsresultaten från öppna jämförelser för att utveckla verksamheten. Det är lågt även om årets resultat visar på en positiv utveckling jämfört med föregående års resultat, då 8 procent av kommunerna använt sig av resultaten. SKR har uppmärksammat detta och inlett ett utvecklingsarbete.

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Våld i nära relationer (nytt fönster)

OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning.

Stöd att arbeta med resultaten

SKR uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd strukturerat i verksamhetsutveckling för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

SKR:s arbete med kvinnofridsfrågor

SKR ger på olika sätt stöd till kommuner i deras arbete med att utveckla kvinnofridsarbetet.

 • SKR gav 2016 ut rapporten ”Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet”, som ger konkreta tips och inspiration för förbättring.

Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet

 • SKR driver intressebevakning gentemot nationella myndigheter och regeringskansliet för att ge medlemmarna bättre förutsättningar att driva sin verksamhet. Sedan 2008 samordnar SKR också ett kvinnofridsnätverk för personer i kommuner och regioner som, på olika nivåer, arbetar med kvinnofridsfrågor.

SKR:s kvinnofridsnätverk

 • 2018–2020 gör SKR en särskild kvinnofridssatsning efter överenskommelse med regeringen. Två centrala mål i satsningen är att arbeta för stärkt samverkan på lokal, regional och nationell nivå, samt för utveckling av systematisk uppföljning och analys.

SKR:s kvinnofridssatsning

 • SKR och regionala samverkans- och stödstrukturer ger 2019-2020 ett särskilt stöd till kommuner och verksamheter som vill följa upp stödet till våldsutsatta vuxna.

SU Kvinnofrid

Fakta

 • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2020 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät som för Våld i nära relationer besvarades av 94 procent av landets kommuner och stadsdelar under perioden 22 januari-13 mars 2020.
 • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2019 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2020 finns i Socialstyrelsens beskrivning av indikatorer respektive metod för att tolka resultatet.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset