Publicerad 14 september 2021

Brukarundersökning, placerade barn och unga

Brukarundersökningen riktar sig till placerade barn och unga i jourhem, familjehem, stödboende och HVB.

Anmälan för årets brukarundersökning är stängd. Kommuner kan ta del av information och ställa frågor på undersökningarnas arbetsytor (Projectplace och Samarbetsrum). Kontakta oss och ange vilken arbetsyta du vill bli inbjuden till, viainfo@skr.se

På Enkätfabrikens webbplats finns bland annat instruktionsfilmer för genomförandet samt demos för webbenkäter och utskicksportal. Det går också att ladda ner pappersenkäterna där.

Enkätfabriken

Vägledning för genomförande

I vägledningen beskrivs hur brukarundersökningen till placerade barn och unga planeras, genomförs och används. Den riktar sig till ansvariga för undersökningen i både kommuner och privata verksamheter och innehåller bland annat konkreta tips, prislista och tidplan.

Vägledning för genomförande barn och unga (PDF) Pdf, 977 kB.

Viktiga datum 2021

 • 15 mars – anmälan öppnar
 • 1 juni – sista anmälningsdag om tilläggstjänster önskas
 • 1 augusti – sista anmälningsdag
 • 1 september – undersökningsperioden börjar
 • 10 september – sista anmälningsdag för sena anmälningar
 • 31 oktober – sista dag för brukare att besvara enkäter
 • 15 november – det egna resultatet finns tillgängligt i en resultatportal
 • 6 december – resultat publiceras i databasen Kolada.

Tidplan för undersökningen (PDF) Pdf, 49 kB.

Enklare för brukare att delta

SKR erbjuder en flexibel undersökningstjänst som ger ökad tillgänglighet för fler brukargrupper. Exempel på tilläggstjänster:

 • lägg till egna frågor
 • beställ översättningar till ytterligare språk
 • beställ ytterligare tillgänglighetsanpassningar.

Gemensam samarbetsyta

Kommunikationen sker mestadels i våra digitala samarbetsytor. Om du arbetar med brukarundersökningar och vill ha tillgång till samarbetsytorna, meddela oss genom formuläret längst ner på sidan.

Informationsmaterial

Ladda ner affisch för information till brukare som ingår i målgruppen om möjligheten att delta i undersökningen. Se över och byt ut alla gulmarkeringar i affischen för att anpassa den utifrån er kommun och verksamhet. Sätt kommunens logga på affischen och välj en bild från kommunens bildbank som kan illustrera området. Glöm inte att avmarkera det gula.

Affisch placerade barn och unga (Word) Word, 19 kB.

Om ni inte har tid eller möjlighet att infoga en bild från kommunens bildbank går det att använda denna bild från SKR:s bildbank.

Bild brukarundersökning (JPG)

Ta del av resultatet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Brukarundersökningen till placerade barn och unga är ny för 2021. Resultatet från pilotundersökningen som gjordes 2020 finns inte i Kolada, eftersom det var en pilot och relativt få kommuner deltog.

Kolada

Resultat 2020

Resultat i korthet

 • 39 kommuner anmälde sig för att delta, men endast 23 kommuner redovisade resultat i pilotundersökningen
 • Drygt 400 svar kom in från placerad ungdomar i åldern 13-20 år. Flest svar finns för barn och unga i familjehem. Svarsfrekvensen var 25 procent totalt sett, något högre i stödboenden och HVB, och något lägre i jour- och familjehem. Resultaten bör därför tolkas med försiktighet.
 • Resultatet visar att barn och unga överlag trivs i sitt familjehem/boende och är nöjda med det stöd som ges – 87 procent svarar att de trivs mycket eller ganska bra. Högst trivsel har de som bor i familjehem.
 • Barn och unga som bor på HVB-hem anger att de i mindre omfattning får vara med och bestämma saker som är viktiga för dem, jämfört med dem i övriga boendeformer.
 • När det gäller stöd från familjehem/boendet för att få skolarbete eller annan sysselsättning att fungera är barn och unga i familje- och jourhem mest nöjda.

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Johanna Maxson
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset