Publicerad 7 april 2021

Brukarundersökning, placerade barn och unga

I mars öppnar anmälningarna för 2021 års undersökning. Undersökningen genomfördes som en pilotundersökning 2020. Undersökningen blir nu permanent och öppen för alla kommuner.

Denna undersökning riktar sig till placerade barn och unga i jourhem, familjehem, stödboende och HVB. Undersökningen är en omarbetad version av den tidigare brukarundersökningen om ensamkommande ungdomars boendesituation. Den genomfördes 2020 som en pilotundersökning.

Syftet med undersökningen är att ta del av ungdomarnas upplevelse av stödet under placeringen och att använda resultatet för kvalitetsförbättringar och verksamhetsutveckling.

De kommuner som deltog i pilotundersökningen har kunnat ta del av sina egna och andras resultat i Enkätfabrikens resultatportal sedan slutet av november 2020. Från och med 2021 publiceras resultaten i Kolada.

2021 års undersökning

Undersökningsperioden för 2021 års undersökning är från den 1 september till den 31 oktober. Från den 15 mars till den 1 juni är det möjligt att anmäla deltagande i undersökningen.

Från och med 2020 genomförs undersökningarna med en ny, digital tjänst från Enkätfabriken. Förutom att underlätta deltagande och genomförande genom webbenkäter med uppläsning och bildstöd, finns också en möjlighet att lägga till egna, lokala frågor, översätta enkäter till andra språk eller komplettera med tecken som stöd eller teckenspråk.

Resultat och uppföljning, 2020 års undersökning

Resultat i korthet

  • 39 kommuner anmälde sig för att delta, men endast 23 kommuner redovisade resultat i pilotundersökningen
  • Drygt 400 svar kom in från placerad ungdomar i åldern 13-20 år. Flest svar finns för barn och unga i familjehem. Svarsfrekvensen var 25 procent totalt sett, något högre i stödboenden och HVB, och något lägre i jour- och familjehem. Resultaten bör därför tolkas med försiktighet.
  • Resultatet visar att barn och unga överlag trivs i sitt familjehem/boende och är nöjda med det stöd som ges – 87 procent svarar att de trivs mycket eller ganska bra. Högst trivsel har de som bor i familjehem.
  • Barn och unga som bor på HVB-hem anger att de i mindre omfattning får vara med och bestämma saker som är viktiga för dem, jämfört med dem i övriga boendeformer.
  • När det gäller stöd från familjehem/boendet för att få skolarbete eller annan sysselsättning att fungera är barn och unga i familje- och jourhem mest nöjda.

Uppföljning

Workshoppen "Nu har vi gjort en brukarundersökning – och sen då?!" den 19 mars är inställd.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset