Publicerad 7 maj 2021

Tidigare brukarundersökningar

Här finns resultaten i korthet från tidigare brukarundersökningar inom funktionshinderområdet. Resultat från 2016 och framåt finns i sin helhet i Kolada.

Databasen Kolada

2020

 • Svarsfrekvensen har sjunkit något i 2020 års undersökning, till i genomsnitt 53 procent jämfört med 57 procent 2019. Men många kommuner och verksamheter har fortsatt goda svarsfrekvenser.
 • Det har ändå kommit in något fler svar 2020 jämfört med 2019, omkring 27 700 svar 2020, jämfört med 26 200 svar 2019. Många svarar på två enkäter; en om sitt boende och en om sin sysselsättning.
 • Huvudsakligen små skillnader i resultat 2020 jämfört med 2019 på sammantagen nationell nivå.
 • De flesta brukare är positiva till sitt boende och det stöd de får.
 • Störst positiva förändringar över de senaste tre åren finns inom socialpsykiatrin.
 • En del skillnader i resultat mellan könen, där kvinnor precis som tidigare år framför allt upplever en större otrygghet.

2019

 • Undersökningen visar att de flesta av brukarna är positiva till det stöd de får och känner sig trygga i sitt boende.
 • Liksom tidigare år känner sig kvinnor i större utsträckning än män otrygga eller rädda. Detta gäller framför allt i boenden inom socialpsykiatrin och servicebostad enligt LSS. 61 procent av kvinnorna i bostad med särskild service (SoL) känner sig trygga med personalen, jämfört med 74 procent av männen i samma grupp.
 • Män som har personlig assistans är över lag mest positiva till sitt stöd. 94 procent av dem tycker att de alltid får den hjälp de vill ha. För kvinnor rör de mest positiva svaren om personalen bryr sig om en inom boendestöd, där 92 procent svarar att så är fallet.

2018

 • Merparten av brukarna trivs med det stöd de får
 • En ny fråga i årets undersökning var om brukarna upplever att personalen förstår vad de säger. De lägsta resultaten återfinns hos brukare i LSS- och SoL-boenden (mellan 61 och 73 procent)
 • I jämförelse med resultaten från föregående års undersökning är det överlag små förändringar.

2017

Fyra kvalitetsområden mättes i undersökningen: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel.

 • Till stor del är resultaten positiva, bland annat säger 91 procent av brukarna med boendestöd enligt socialtjänstlagen. De tycker att personalen bryr sig om dem.
 • 86 procent av brukarna med personlig assistans tycker att de får den hjälp de behöver.
 • Män känner sig överlag mer trygga i LSS- och SoL (socialtjänstlagen)-boenden.
 • 102 kommuner har genomfört undersökningen (76 kommuner 2016).

Informationsansvarig

 • Anna Thomsson
  Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset