Publicerad 6 april 2021

Tidigare brukarundersökningar

Under 2017-18 drev SKR ett utvecklingsprojekt för att ta fram nationella nyckeltal för uppföljning av kvalitet och resultat i socialtjänstens mottagande av ensamkommande barn och unga.

I samarbete med en referensgrupp bestående av representanter från kommuner, privata utförare, myndigheter och målgruppens intresseorganisationer har 12 centrala frågeställningar identifierats.

Undersökningen 2019

Som tidigare år var cirka nittio procent av de brukare som svarade på 2019 års brukarundersökning pojkar, och precis som tidigare har över åttio procent uppehållstillstånd och har varit i Sverige mer än två år. Även i årets undersökning var det ungefär åttio procent av de svarande som uppgav att de känner sig mycket eller ganska trygga och trivs i sitt boende. Det brukarna är minst nöjda med är stödet de får för att hålla kontakt med familj/släkt, även detta i linje med tidigare års undersökningar.

15 kommuner genomförde undersökningen 2019. Något totalresultat presenteras inte för årets undersökning på grund av det begränsade urvalet kommuner, enheter och brukare. Resultaten som kommuniceras på kommun- och enhetsnivå utgör underlag för strukturerad verksamhetsutveckling för förbättringsarbete och för att stärka kvaliteten i den egna organisationen.

Undersökningen 2018

Resultat, brukarundersökning 2018 om ensamkommande barns boendesituation (PDF) Pdf, 568 kB.

Totalt deltog 950 barn och ungdomar i åldern 13-21 år från ett femtiotal kommuner i undersökningen. Svarsfrekvensen var 43 procent. Frågorna fokuserar på ungdomarnas upplevelse av trygghet, trivsel och stöd som ges i boendet. 89 procent av de svarande har varit i Sverige i mer än två år och endast 3 procent i mindre än sex månader.

Resultat i korthet

  • Majoriteten av de svarande bor nu i stödboenden, jämfört med förra årets undersökning, då flertalet bodde i HVB (hem för vård eller boende). 88 procent av de svarande 2018 har uppehållstillstånd, jämfört med 45 procent 2017. Åtta procent av svaren kommer från flickor.
  • Resultatet visar att de ensamkommande i stor utsträckning är nöjda med sitt boende och det stöd som ges.
  • Ungdomar som bor i HVB är de som är mest nöjda med det stöd som ges i skolarbetet, medan just läxhjälp är det enda område där de familjehemsplacerade barnen är minst nöjda med stödet.
  • En större andel än 2017 säger att de är mycket nöjda eller nöjda med stödet för att planera inför framtiden.

Resultat från pilotenkäten 2017

Undersökningen genomfördes som en pilot under hösten 2017. 75 enheter från 22 kommuner och några privata aktörer deltog. Totalt lämnades 576 svar och svarsfrekvensen var 38 procent. Resultatet visar att ungdomarna i hög grad är nöjda med sin boendesituation och det stöd som ges. Dock är de som bor i familjehem generellt sett mest nöjda, medan de som bor i HVB-hem är mest missnöjda.

Presentation med resultat från enkäten 2017 (PDF) Pdf, 548 kB.

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset