Publicerad 7 april 2021

Registerindikatorer utbildningsnivå och hälsa

Även i år visar resultatet att placerade barn har lägre utbildningsnivå och sämre hälsa än andra barn, vilket därmed är fortsatta förbättringsområden. Det har dock skett en förbättring jämfört med tidigare år, då resultatet visar att det är fler placerade barn som fullföljt grundskolan.

Utbildningsnivå

  • Nya siffror från Öppna jämförelser för 2019 visar att barn som varit placerade i familjehem eller HVB i lägre utsträckning har slutfört eller avslutat grund- och gymnasieskolan, jämfört med barn som inte omhändertagits av socialtjänsten. Resultatet gäller både pojkar och flickor.
  • Resultatet, som avser år 2018, visar dock på en förbättring då barn som varit placerade och fullföljt grundskolan har ökat i större utsträckning. Både pojkar och flickor uppvisar högre siffror 2018 jämfört med 2016. Den största ökningen har skett för pojkar som varit placerade någon gång under uppväxten, men inte under hela årskurs 9, där 69 procent fullföljde grundskolan 2018 jämfört med 2016, då det var 59 procent. Flickor ligger generellt högre än pojkarna när det gäller andelen med fullföljd grundskola, oavsett placeringstid.
  • De barn och ungdomar som varit placerade någon gång under uppväxten, men inte under hela årskurs 9, har genomgående ett lägre resultat. Av dem fullföljde 75 procent grundskolan jämfört med 67 procent år 2016. Både pojkar och flickor förbättrade sina siffror och som nämns ovan var det siffrorna för pojkar som varit placerade någon gång under uppväxten, men inte under hela årskurs 9, som ökade mest. Skillnaderna är stora jämfört med barn som inte varit placerade, där nästan samtliga 17-åringar hade fullföljt grundskolan år 2018 (95 procent).
  • När det gäller avslutade gymnasiestudier för placerade ungdomar minskade andelen från 26 till 22 procent. Största skillnaderna fanns mellan de som varit placerade någon gång under uppväxten och de som aldrig varit placerade, där 77 procent av de ungdomar som inte varit placerade avslutade gymnasiet. Det finns skillnader i resultaten mellan pojkar och flickor. Över tid är flickornas resultat något bättre än pojkarna oavsett om de varit placerade under uppväxten eller inte.
  • Resultatet visar att andelen placerade barn och ungdomar som fullföljt grundskolan har ökat, men däremot inte andelen med avslutade gymnasiestudier. Det redovisade resultatet gäller dock enbart barns utbildningsnivå, det vill säga att barnet varit registrerat för studier i högsta årskursen i grund- eller gymnasieskola, men ger inte någon information om studieresultatet, till exempel om utbildningen avslutats med godkända betyg/examen eller behörighet för högre studier.

Psykisk hälsa

  • Årets indikatorer visar att även placerade barns psykiska hälsa är sämre än övriga barns, vilket också tidigare år visat.
  • Förskrivningen av psykofarmaka ökade 2018 jämfört med 2016, för alla målgrupper utom för pojkar som varit placerade hela årskurs 9. Gruppen med högst andel förskrivningar av något psykofarmaka var flickor som varit placerade under hela årskurs 9. Hela 37.4 procent fick något psykofarmaka förskrivet under år 2018. Det är en ökning från 33 procent år 2016. Skillnaden är stor jämfört med de flickor som ej varit placerade, där 9 procent fick något psykofarmaka förskrivet.
  • För motsvarande grupp pojkar så fick 19.1 procent något psykofarmaka förskrivet under år 2018 och 22 procent år 2016. För gruppen pojkar som ej varit placerade var motsvarande andel 6,7 procent. Uppgifter om somatisk hälsa och tandvård saknas.

Fortsatt prioriterade områden

Arbetet med placerade barns skolgång och hälsa är en fortsatt viktig fråga för socialtjänsten, men även för andra aktörer som skola och hälso- och sjukvård.

I det regionala nätverket för barn och unga kommer placerade barns hälsa och skolgång också fortsatt att vara prioriterade områden. Även arbetet med systematisk uppföljning fortskrider. SKL kommer också att göra en uppföljning av de nya bestämmelserna om hälsoundersökningar av alla placerade barn.

De redovisade resultaten avser år 2018 och enbart barn och unga som är folkbokförda i Sverige. Det innebär att asylsökande barn och ensamkommande barn som ännu inte fått uppehållstillstånd inte ingår i statistiken. Inte heller barn med skyddad identitet. Statistiken ger därmed inte hela bilden av placerade barns utbildningsnivå och psykiska hälsa.

I resultatet görs inte heller någon särredovisning av svenskfödda respektive utlandsfödda barn eller för nyanlända barn, vilket är olyckligt, eftersom det är känt sedan tidigare att utlandsfödda barn som kommer i skolåldern har sämre skolresultat än svenskfödda.

Fakta

Resultaten för placerade barns utbildning och hälsa grundar sig på olika register. År 2017 saknas i insatsregistret. Övriga indikatorer för öppna jämförelser inom social barn- och ungdomsvård är främst baserade på den enkät som skickas ut till kommuner samt stadsdelar. Resultatet för dessa publicerades i juni 2019.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset