Publicerad 7 april 2021

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2020

Resultaten visar bland annat att tillgången på outnyttjade, planlagda byggrätter för bostäder fortfarande är god i alla kommungrupper.

Öppna jämförelser: Planläggning och tidsåtgång 2020

För att få ett större antal detaljplaner som underlag väljer SKR att undersöka tvåårsperioder. Rapporten behandlar därför statistik från 2018-2019. De tidigare Öppna jämförelserna inom området har handlat om perioderna 2014-2015 respektive 2016-2017.

Nyckeltalen i rapporten speglar delar av kommunernas arbete med detaljplanering. I rapporten presenteras resultaten i huvudsak på kommungruppsnivå, så att kommuner med likartade förutsättningar grupperas tillsammans. Flera av nyckeltalen är viktade mot kommunernas invånarantal för att möjliggöra jämförelser mellan olika kommuner.

Nyckeltalstabeller (Excel) Excel, 74 kB.

Underlagsmaterial till nyckeltalstabeller (Excel) Excel, 37 kB.

Se din kommuns resultat i en egen kommunrapport

En nyhet i årets Öppna jämförelser är att varje kommun kan ladda hem en rapport med en presentation av kommunens uppgifter i jämförelse med aktuell kommungrupp. Rapporterna kan användas som ett underlag i det fortsatta analysarbetet av den egna verksamheten.

Kommunrapporter Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet (nytt fönster)

Hitta din kommuns resultat i Kolada

Via länken nedan hittar du aktuellt material i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada (nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Emilie Gullberg
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset