Publicerad 7 april 2021

Öppna jämförelser 2020: missbruks- och beroendevård

Den interna samordningen har ökat och fler kommuner än tidigare anger att de har rutiner för att agera när de upptäcker våldsutsatthet hos personer med missbruks- och beroendeproblematik.

Öppna jämförelser 2020: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Resultaten visar även på en fortsatt positiv utveckling för stöd till närstående. Andelen kommuner som erbjuder stödprogram för närstående är 65 procent 2020 jämfört med 37 procent 2018 – med förbehåll för att indikatorn ändrades då metoden CRAFT inkluderades från 2019 års mätning.

Några resultat från årets jämförelser

 • Den interna samordningen i enskilda ärenden har ökat något mellan missbruks- och beroendevården och samtliga verksamhetsområden som ingår i mätningen. Högst är resultat för samordning med ekonomiskt bistånd, där 74 procent av kommunerna uppger att de har en aktuell rutin. Resultatet för social barn- och ungdomsvård är 68 procent och för socialpsykiatrin 61 procent. Lägst är samordningen med äldreomsorg och LSS-verksamheter.
 • Andelen kommuner som använder den standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka om en vuxen utsatts för våld har haft en positiv utveckling sedan indikatorn infördes 2017. I årets resultat uppger 83 procent av kommunerna att de använder metoden, vilket är i nivå med förra året.
 • Andelen kommuner med en aktuell rutin för personalens agerande vid indikation på att en vuxen utsatts för våld är 60 procent 2020, vilket är en ökning från 2019 då resultatet var 55 procent.

Förbättringsområden

 • De förbättringsområden som identifierades föregående år kvarstår. Flera av indikatorerna utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård, där resultaten ligger kvar på en fortsatt låg nivå inom flera områden. Resultaten pekar på att implementeringen av de nationella riktlinjerna är ett utvecklingsområde.
 • Ett förbättringsområde är att utveckla arbetet med överenskommelserna kring samverkan med regionen och att göra brukarorganisationerna delaktiga i denna process. Resultaten ligger kvar på en låg nivå och visar på att arbetet med överenskommelserna även framöver är ett område med förbättringspotential.
 • Användningen av resultat från uppföljning för verksamhetsutveckling har i årets undersökning ökat något. Området utgör liksom tidigare ett generellt utvecklingsområde för socialtjänsten. SKR arbetar sedan några år aktivt med att stötta kommuner med individbaserad systematisk uppföljning och kunskapsutveckling, bland annat genom regionala utbildningar i samarbete med regionala samverkans- och stödstrukturer och stöd utvecklade inom ramen för Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning i socialtjänsten.

Stöd i arbete med systematisk uppföljning, Kunskapsguiden

Handlingsplan för missbruk och beroende

SKR har en tagit fram en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13-29 år, med fokus på tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling. Handlingsplanen omfattar flera av de utvecklingsområden som lyfts fram utifrån resultatet i årets öppna jämförelser och det finns även två kunskapsstöd som tagits fram inom ramen för arbetet med handlingsplanen som kan användas som stöd i utvecklingsarbete.

SKR:s arbete med missbruks- och beroendefrågor samt kunskapsunderlag

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser socialtjänst finns i verktyget Jämföraren i databasen Kolada.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ missbruk och beroende

OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning.

Stöd att arbeta med resultaten

SKR uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser strukturerat i verksamhetsutveckling för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2020 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät som för missbruks- och beroendevård besvarades av 95 procent av landets kommuner och stadsdelar under perioden 22 januari-13 mars 2020.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2019 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2020 finns i Socialstyrelsens beskrivning av indikatorer respektive metod för att tolka resultatet.

  Läs vidare

  Kontakt

  Kontakta SKR

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset