Publicerad 8 april 2021

Öppna jämförelser 2020: ekonomiskt bistånd

Kommunernas uppsökande verksamhet riktad till personer som riskerar att förlora sitt boende har ökat med tio procentenheter mellan 2019 och 2020 till 62 procent.

Öppna jämförelser 2020: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

För tionde året i rad publiceras Öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Årets enkät genomfördes innan coronapandemin hade nått landet. Det blir därför först nästa år som vi kan se pandemins påverkan på kommunernas kvalitets- och utvecklingsarbete inom ekonomiskt bistånd.

Några resultat från årets jämförelser

  • Kommunernas uppsökande verksamhet riktad till personer som riskerar att förlora sitt boende har ökat med tio procentenheter mellan 2019 och 2020, till 62 procent. Andelen kommuner som har en aktuell överenskommelse om samverkan i enskilda ärenden med externa parter har sjunkit något för överenskommelser med Arbetsförmedling och Försäkringskassa, medan andelen som har överenskommelse med primärvården har ökat från 29 till 34 procent. Även andelen som har en överenskommelse om samverkan med vuxenpsykiatrin har ökat från 28 till 30 procent.
  • I årets undersökning infördes en ny indikator, ”Individuella möten för utredning och planering”. Indikatorn kan uppnås helt, delvis eller inte alls. 11 procent av kommunerna uppger att individuella möten för utredning och planering erbjuds alla klienter, men tillsammans med de kommuner som svarat delvis är det 77 procent av kommunerna som erbjuder individuella möten för utredning och planering.
  • Med undantag för bedömningsmetoden FIA ökar andelen kommuner som använder standardiserade bedömningsmetoder. Den största förbättringen ses för användningen av DUDIT, som ökat från 29 procent 2019 till 35 procent 2020. Även användning av en strukturerad utredningsmall ökar, vilket är positivt.

Förbättringsområden

  • Andelen kommuner som erbjuder arbetsmarknadsinsatser i kommunal regi till alla unga inom en månad har sjunkit mellan 2019 och 2020 från 35 procent till 32 procent. Även om minskningen är liten är den, tillsammans med den minskande andelen som har överenskommelse med Arbetsförmedling i enskilda ärenden, oroande.
  • Coronapandemin innebär en kraftigt ökad arbetslöshet, och inledningsvis har den framför allt drabbat unga. Det krävs en god lokal samverkan mellan kommunala arbetsmarknadsinsatser och Arbetsförmedlingen samt insatser riktade till målgruppen för att öka deras möjligheter till anställning eller studier.
  • Andelen som använt resultat från systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling har ökat, efter att ha sjunkit något förra året, till 19 procent för 2020 mot 15 procent 2019. Det är dock ett fortsatt viktigt utvecklingsområde.

Stöd i arbete med systematisk uppföljning, Kunskapsguiden

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ Ekonomiskt bistånd (nytt fönster)

OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning.

Stöd att arbeta med resultaten

SKR uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd strukturerat i verksamhetsutveckling för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2020 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät som för ekonomiskt bistånd besvarades av 96 procent av landets kommuner och stadsdelar under perioden 22 januari-13 mars 2020.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2019 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2020 finns i Socialstyrelsens beskrivning av indikatorer respektive metod för att tolka resultatet.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset