Publicerad 6 april 2021

Tio år med ÖJ äldre - jubileumsrapport 2017

År 2017 uppmärksammade SKL och Socialstyrelsen att öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre firade 10 år. En jubileumsrapport togs fram.

Rapporten Vård och omsorg om äldre – Öppna jämförelser 2007–2016

Jubileumsrapporten visar utvecklingen av kvaliteten i vården och omsorgen om äldre. Rapporten beskriver också hur viktig tillgången till aktuell och tillförlitlig data är för att få en faktabaserad dialog.

De första öppna jämförelserna av vården och omsorgen om äldre publicerades år 2007. Tillgången till statistik och annan data som belyser kvalitet var betydligt mer begränsad år 2007 än vad den är i dag.

All data i öppna jämförelser har sitt ursprung från kommuner och landsting eller från de äldre som får vård och omsorg.

20 indikatorer och 10 bakgrundsmått

I rapporten presenteras tidsserier på 20 indikatorer och 10 bakgrundsmått som speglar delar av kvaliteten inom hemtjänst, särskilt boende och den sammanhållna vården och omsorgen.

Rapporten har kompletterats med en tabellbilaga, som presenterar resultatet för de 20 indikatorerna och 10 bakgrundsmåtten på kommunnivå, länsnivå samt för riket. Länk till kommuntabellerna.

Alla kommuner får också ett bildspel skickat till sig med resultat på ett urval av indikatorerna och bakgrundsmåtten, med resultat för den egna kommunen, länet, riket och den kommunen med bästa värde.

Governo har på uppdrag av SKL och Socialstyrelsen tagit fram ett underlag till rapporten som beskriver framväxten av öppna jämförelser i Sverige. I underlaget finns också en internationell utblick.

Governos slutrapport (PDF)

Vi ser förbättringar på flera områden, men också en del försämringar. Vissa resultat har varit mer eller mindre oförändrade under åren, till exempel de äldres nöjdhet med hemtjänst och särskilt boende. Vi ser också att spridningen mellan kommunernas resultat fortfarande är stor, och att skillnaderna mellan män och kvinnor finns kvar. Öppna jämförelser är i dag ett etablerat begrepp och de flesta kommuner använder öppna jämförelser i sin styrning och ledning.

Några resultat från rapporten

Vården i livets slut har förbättrats, ett exempel är andelen äldre som erbjuds ett så kallat brytpunktssamtal, där resultatet förbättrats från 31 procent till 63 procent. Det är något vanligare att männen erbjuds ett brytpunktssamtal jämfört med kvinnorna.

För riket har andelen äldre med hemtjänst som anser att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål förbättrats mellan åren 2013 och 2016, från 86 till 87 procent. Detsamma gäller för personer i särskilt boende där resultaten har förbättrats från 79 till 80 procent.

Personalkontinuiteten i hemtjänsten har mellan åren 2007 och 2016 försämrats något. År 2007 mötte den äldre personen med hemtjänst i genomsnitt 12 personal under en 14-dagarsperiod,
mellan kl. 07.00 och 22.00. För år 2016 var motsvarande siffra 15 personal. Spridningen mellan kommunen med bästa respektive sämsta värde har ökat.

Tabellbilaga Vård och omsorg om äldre - jämförelser åren 2007–2016 (Excel)

Hur allting började

Det är sen höst år 2006 och Sverige har precis fått en ny regering. Vid ett möte hos Svenska Läkarsällskapet får SKL:s dåvarande vd Håkan Sörman fyra minuter på sig att förmedla vad han ser som de viktigaste frågorna till den nya socialministern Göran Hägglund. För Håkan Sörman är temat givet – han vill prata om öppna jämförelser.

Några månader tidigare hade Sörman tillsammans med Socialstyrelsens dåvarande generaldirektör Kjell Asplund publicerat en debattartikel i DN Debatt med rubriken ”Nu varudeklarerar vi sjukvården”. I artikeln informerar SKL och Socialstyrelsen att det för första gången publiceras en rapport med landstingsvisa jämförelser av hälso- och sjukvårdens resultat.

Detta blir startskottet för SKL:s arbete med öppna jämförelser inom flera av välfärdens verksamhetsområden.

Tjänster

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset