Publicerad 6 april 2021

Öppna jämförelser 2018 av äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Årets öppna jämförelser, baserat på kommunenkäten 2018, visar på flera förbättringar jämfört med förra året.

Öppna jämförelser äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård 2018, Socialstyrelsen

I år är det fler kommuner som garanterar en viss tid för kontakt respektive åtgärd vid trygghetslarm. Det är också fler kommuner som har en aktuell rutin för samordning av insatser när en äldre person har missbruksproblem.

Några resultat från årets jämförelser

Över hälften av kommunerna, 58 procent, garanterar en viss tid för kontakt när en person larmar med sitt trygghetslarm. Nästan två av tre kommuner, 64 procent, garanterar åtgärdsbesök inom en viss tid vid trygghetslarm – en förbättring med 3 procentenheter jämfört med förra året.

Ett viktigt uppdrag för socialtjänsten är att kunna erbjuda ett samordnat stöd till de personer med äldreomsorg som också har eller är i riskzonen för ett alkoholmissbruk. Drygt en av tre kommuner, 39 procent, har en aktuell rutin för ett samordnat stöd vid risk- eller missbruk, och 16 procent av kommunerna har en aktuell rutin för hur personalen ska agera när en person med äldreomsorg visar tecken på missbruk av alkohol eller andra droger. Det är än förbättring jämfört med förra året.

Allt fler kommuner har aktuella rutiner för samordning vid indikation på att en person med äldreomsorg riskerar att bli eller är utsatt för våld: 43 procent 2018 jämfört med 37 procent förra året.

Undersökningen visar också att många kommuner har förbättrat sina rutiner för att säkra kvaliteten inom flera områden, bland annat när det gäller information om samordnad individuell plan, SIP, och röjande av skyddade personuppgifter.

Årets Öppna jämförelser från Socialstyrelsen visar också att systematisk uppföljning inom äldreomsorgen fortsätter att vara ett område som behöver utvecklas. Dokumentationsmodellen Individens behov i centrum, IBIC, som utarbetats av Socialstyrelsen, börjar få genomslag i kommunerna. En tredjedel av kommunerna uppger att de tillämpar ett strukturerat arbetssätt vid alla utredningar om hemtjänst. Det är fortfarande få kommuner som använder systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling, och det är ännu färre som också systematiskt använder uppgifter uppdelade på män och kvinnor för att utveckla verksamheten.

Kompetensutveckling är ett annat område där kommunerna behöver förstärka sina insatser. Biståndshandläggare är en yrkesgrupp som allt fler kommuner får svårare att rekrytera. En av fyra kommuner har en samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling. Medarbetarnas kompetens är en strategisk fråga som behöver planeras och anpassas till befolkningens och verksamheternas behov.

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren i databasen Kolada, välj kommun och gå till fliken Tabeller/Öppna jämförelser Socialtjänst. Välj sedan önskad ÖJ.

Jämföraren i databasen Kolada

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2018 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-februari 2018.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2017 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2018 finns i Socialstyrelsens användarguider för att tolka resultatet för respektive område.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset