Publicerad 7 april 2021

Öppna jämförelser 2020: äldreomsorg

Årets undersökning visar att fler kommuner har aktuella rutiner för samordning av individärenden, jämfört med tidigare år. Fler kommuner har en beslutad garanterad maxtid för kontakt och besök efter larm.

Öppna jämförelser 2020: socialtjänst samt kommunal hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen

Några resultat från årets jämförelser

 • Den kommuninterna samordningen fortsätter att utvecklas. I 54 procent av kommunerna finns aktuella rutiner för samordning mellan äldreomsorg och socialpsykiatri och i 43 procent finns en samverkan mellan äldreomsorg och missbruk. Inom båda dessa områden är trenden stadigt ökande sedan 2016.
 • I 62 procent av kommunerna finns en beslutad garanterad tid för kontakt respektive besök efter användning av trygghetslarm. Det är ökning med sex procentenheter sedan 2019.
 • IBIC, Socialstyrelsens dokumentationsmodell för bl.a. äldreomsorg, används i allt större utsträckning av kommunerna. I 52 procent av utredningar i ordinärt boende och 53 procent av utredningar om särskilt boende används IBIC. Det är en ökning med 13 respektive 15 procentenheter sedan 2019.
 • Mer än hälften av kommunerna har aktuella rutiner för information om samordnad individuell plan (SIP), vilket är i nivå med resultatet 2019.

Förbättringsområden

 • De förbättringsområden som identifierades 2019 kvarstår, även om resultaten också har förbättrats, men från relativt låga nivåer. Det gäller bland annat att enbart 29 procent av kommunerna har en samlad plan för handläggarnas kompetensutveckling.
 • Användningen av resultat från systematisk uppföljning för verksamhets-utveckling är fortsatt låg. Sedan indikatorn infördes år 2016 har resultaten varierat mellan 5 och 9 procent och det finns ingen tydlig utvecklingstrend. Systematisk uppföljning är ett prioriterat samverkansområde i Partnerskapet för kunskapsstyrning i socialtjänsten och olika stöd för uppföljning finns bland annat på Kunskapsguiden. Stöd till systematisk uppföljning kopplat till IBIC föreslås också bli ett fokusområde i Partnerskapet under 2020-2021.

Stöd i arbete med systematisk uppföljning, Kunskapsguiden

Hitta din kommuns resultat i Kolada

All statistik som hör till Öppna jämförelser finns i verktyget Jämföraren i webbtjänsten Kolada. Klicka på länken nedan och skriv din kommuns namn.

Hitta din kommuns resultat i Kolada, direktlänk ÖJ äldreomsorg (nytt fönster)

OBS: Resultaten kommer att visas i Kolada med en viss fördröjning.

Stöd att arbeta med resultaten

SKR uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd strukturerat i verksamhetsutveckling för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst, SKR:s webbutik

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKR. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2020 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät som för äldreomsorg besvarades av 96 procent av landets kommuner och stadsdelar under perioden 22 januari-13 mars 2020.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2019 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2020 finns i Socialstyrelsens beskrivning av indikatorer respektive metod för att tolka resultatet.

  Läs vidare

  Kontakt

  Kontakta SKR

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset