Publicerad 8 april 2021

Öppna jämförelser Agenda 2030

I rapporten presenteras en analys av vissa av nyckeltalen för Agenda 2030:s mål, fördelat på kommuner och regioner.

Rapporten ger också förslag på vad kommuner och regioner kan göra för att öka måluppfyllelsen.

Öppna jämförelser Agenda 2030

Syftet med Öppna jämförelser Agenda 2030 i kommuner och regioner är att främja jämförelser och analyser av nuläget i omställningen till en hållbar framtid samt öka lärandet och inspirera kommuner och regioner att ännu mer kraftfullt arbeta med Agenda 2030.

Nyckeltal i Kolada

I webbtjänsten Kolada finns alla nyckeltal som är framtagna för att mäta målen. Här kan kommuner och regioner se hur man ligger till i förhållande till övriga kommuner/regioner i landet samt hur utvecklingen har sett ut över tid på nyckeltalsnivå. Nyckeltalen revideras årligen.

Klicka på länken nedan och skriv din kommuns/din regions namn.

Nyckeltalen i Kolada (nytt fönster)

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tagit fram nyckeltalen i samråd med SCB, Agenda 2030-delegationen och ett antal kommuner och regioner.

Bakgrund

I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 för hållbar utveck­ling. Hållbar utveckling innebär att dagens behov för världens befolkning tillfredsställs utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfreds­ställa sina behov. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är en utgångspunkt för Agenda 2030.

På agendan för Agenda 2030 står att klara stora fyra utmaningar till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Kommuner och regioner är centrala aktörer i genomförandet av Agenda 2030 samt i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Många delar av kommuners och regioners välfärdsuppdrag överensstämmer med intentionerna i Agenda 2030 och hållbar utveckling.

70 procent av kommunerna och regionerna använder i dag Agenda 2030 som ett verktyg i arbetet med hållbar utveckling.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset