Publicerad 1 april 2021

Utvinning ur alunskiffer - kunskapssammanställning om miljörisker och förslag till skärpning av regelverket (SOU 2020:71)

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

  • understryker vikten av kommunens ställningstagande om mark- och vattenanvändning, särskilt för skyddet av dricksvatten, tillmäts betydelse vid hela prövningsprocessen och inte minst inledningsvis vid beslut om undersökningstillstånd
  • är positivt till föreslagna regelskärpningar
  • anser att det är angeläget att öka kunskapen om hantering av miljörisker vid utvinning ur alunskiffer
  • anser att det är viktigt att krav ställs på lämplighet på den som har för avsikt att bearbeta alunskiffer
  • anser att det är bra att påverkan på jord- och skogsbruk utreds särskilt
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset