Publicerad 23 april 2021

Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans

Promemorian tar i huvudsak upp frågan om vilka kommuner och regioner som ska vara behöriga att söka bidrag från den så kallade Kommundelegationen, för vilka åtgärder som bidrag ska ges och formerna för detta.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR