Publicerad 21 juni 2021

Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet

Boverket önskar ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse enligt 8 kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ plan- och bygglagen (PBL). Boverket vill kunna ställa bindande krav på kvaliteter och placering av friytor för lek och utevistelse vid fritidshem, skolor, förskolor och annan jämförlig verksamhet. Boverket har dock inte för avsikt att genom föreskrifter ställa krav på friytornas storlek.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR