Publicerad 1 april 2021

Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

  • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) instämmer i rapportens huvudförslag om nätutvecklingsplaner som ett instrument för ökad samordning för att undvika kapacitetsbrist. Vi ser det som viktigt att kommuner och regioner deltar i dialogen kring utveckling och utbyggnad av elnäten.
  • SKR framhåller att förslagen behöver kompletteras med en uttalad möjlighet för lokal produktion av kraftvärme som alternativ till nätinvesteringar. Ansvar för detta bör förtydligas och läggas på SvK när problemet ligger i stamnätet. SKR anser att det även behövs utökade möjligheter att styra uppvärmning till fjärrvärme för att undvika elkapacitetsbrist.
  • SKR anser att det behövs prioriteringsmöjlighet för nyanslutning vid annalkande kapacitetsbrist för att undvika att samhällsnyttiga projekt trängs undan. Det bör baseras på en tidig dialog om kommunala och regionala prioriteringar.
  • SKR stödjer behovet att justera intäktsramen för att inte styra mot nätinvesteringar och andra kapitalkostnader när det finns mer kostnadseffektiva lösningar. En lagändring framstår som prematur innan föreslaget system med benchmark på totalkostnader utvecklats närmare tillsammans med branschen.
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset