Publicerad 31 mars 2021

Införandet av en familjevecka påbörjas

SKR avstyrker promemorians förslag av följande skäl:

  • Det är olämpligt att genomföra reformer som minskar arbetskraftsutbudet i kommuner och regioner med tanke på den demografiska utvecklingen framöver. Enligt SKR:s mening kommer det att bli en stor utmaning att klara de ökade volymer som förväntas och samtidigt upprätthålla den kvalitet i
    välfärden vi har vant oss vid. Utmaningen består främst i att klara kompetensförsörjningen.
  • Personalsituationen är för närvarande ytterst ansträngd och förväntas vara det en tid framöver, dels pga coronapandemin, men också pga en underliggande personalbrist.
  • Ledighet med familjedagspenning skulle särskilt öka kvinnors frånvarande på arbetsmarknaden då ledighet enligt förslaget bedöms utnyttjas mer av kvinnor än av män. Kvinnor är redan idag i betydligt högre grad än män frånvarande från arbetsmarknaden främst på grund av deltidsarbete, föräldraledighet inklusive VAB, obetalt hemarbete samt sjukfrånvaro. Välfärdssektorns medarbetare består till 80 % av kvinnor och antalet arbetade timmar behöver öka snarare än minska.
  • Dessutom vänder sig SKR mot promemorians resonemang om att kommunsektorn skulle tjäna ekonomiskt på att antalet arbetade timmar minskar
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset