Publicerad 1 april 2021

Fast omsorgskontakt i hemtjänsten (SOU 2020:70)

Sveriges Kommuner och Regioner tillstyrker förslaget att en fast omsorgskontakt införs inom hemtjänsten, men anser att öreslagna regleringar behöver omformuleras.

SKR avstyrker förslaget att endast den med yrkestitel undersköterska ska kunna utses till fast omsorgskontakt.

SKR anser att den fasta omsorgskontakten ska erbjudas alla personer som har hemtjänst, oavsett ålder.

SKR anser att författningsförslaget behöver omformuleras för att inte skapa otydlighet i förhållande till regleringarna i 4 kap. 1 § och 2 a § socialtjänstlagen (2001:453) förkortad SoL

SKR delar utredningens bedömning att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att ta fram vägledningsmaterial som underlättar implementeringen av lagförslaget samt att kommunicera och informera om lagförslaget.

SKR anser att ikraftträdandet av bestämmelser i 5 a § SoL bör anpassas så att kommunerna har tid att förbereda sig och att Socialstyrelsens vägledningsmaterial finns tillgängligt.

SKR tillstyrker utredningens beräkningar över de ekonomiska konsekvenser som lagförslaget innebär.

SKR anser inte att den ökade kostnaden, cirka 1 200 miljoner kronor, ska täckas av det redan utlovade statsbidraget på 4 miljarder kronor till kommunernas äldreomsorg utan ska hanteras enligt finansieringsprincipen.

Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset