Publicerad 1 april 2021

Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler

  • SKR anser att Boverket bör ge kommunerna mer tid att ställa om och skapa bra förutsättningar för att hantera förändringarna.
  • SKR tillstyrker förslaget att ersätta de allmänna råden med föreskrifter men för att få en tydlighet och förutsägbarhet i kommunens handläggning borde ett system för godkännande av verifieringsmetoder utredas.
  • SKR tillstyrker förslaget på mindre avvikelse men det bör vara
    byggnadsnämnden som avgör om en avvikelse är liten då det annars skapar ett svårtolkat regelverk.
  • SKR anser att Boverket bör ta stöd av kommunerna och byggaktörerna i att utforma en struktur för den bullerskyddsdokumentation som anges i förslaget. Vissa enkla ärenden behöver undantas kravet på bullerdokumentation.
  • Förslaget saknar en relevant konsekvensbeskrivning för hur kommunerna påverkas av ökade krav på kompetens och resurser. Då förslaget endast är en del av flera nya föreskrifter saknas en analys där Boverket behandlar samtliga ändringar i ett sammanhang.
Ladda ner remissyttrande (PDF)

Informationsansvarig

  • Anna Boman
    Sektionschef

Kontakt

Kontakta SKR