1. Vägen till tillgänglighet – långsiktig, strategisk och i samverkan (SOU 2021:59)

  SKR ser positivt på en långsiktig strategisk satsning mot tillgänglighet i samverkan, men upplever att utredningen saknar en målbild för vad förbättrad tillgänglighet egentligen innebär. Det är väsentligt att det finns en gemensam målbild för arbetet med tillgänglighet, då ökad tillgänglighet inte bara handlar om att minska vårdköer, det omfattar insatser i hela organisationen för att nå en god och jämlik vård. Målbilden för tillgänglighet ska tas fram tillsammans regionerna.

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-10-15
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård
 2. En rättssäker vindkraftsprövning (SOU 2021:53)

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vill understryka vikten av att det kommunala planeringsansvaret för användningen av mark och vatten inte äventyras. Kommunerna måste även i fortsättningen ha en avgörande påverkan på lokaliseringen av vindkraft och det är viktigt att kommunerna kan påverka tidigt i processen.

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-10-15
  Verksamhetsområde
  Samhällsplanering
 3. Stärkt rätt till personlig assistans SOU 2021:37

  LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar stöd och service i det dagliga livet. Insatser som ges enligt LSS har i många fall en avgörande betydelse för den enskilde. Personer med stora funktionsnedsättningar har många gånger omfattande behov av olika sjukvårdsåtgärder. SKR ser därför positivt på att initiativ tagits för att tydliggöra ansvaret vid vård av personer med omfattande funktionsnedsättningar och för att dessa ska få möjlighet till ett sammanhållet stöd utan att riskera att förlora sin personliga assistans.

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-10-15
  Verksamhetsområde
  Social omsorg
 4. Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

  Betänkandet föreslår att det införs en ny lag som anger vilka krav som ställs på kommunernas brottsförebyggande arbete. Lagen föreslås heta lagen om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete och träda i kraft den 1 januari 2023.

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-10-15
  Verksamhetsområde
  Juridik
 5. Klimatdeklarationer

  SKR är positiva till förslagets ambitioner och håller med om att klimatdeklarationer kan synliggöra klimatpåverkan från resor och öka medvetenheten om resors klimatpåverkan. SKR anser också att det finns en rad frågeställningar som behöver besvaras innan förslaget om klimatdeklarationer kan gå vidare.

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-10-15
  Verksamhetsområde
  Samhällsplanering
 6. Remiss av promemoria om förordningen om stöd till regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter

  Ladda ner remissyttrande (PDF) Informationsansvarig Anna Boman Sektionschef Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen. Covid-19 och det nya coronaviruset Om

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-10-15
  Verksamhetsområde
  Samhällsplanering
 7. VAB för vårdåtgärder i skolan SOU 2021:41

  SKR noterar att det idag saknas en grund för rätt till ersättning med tillhörande ledighetsrätt kopplat till situationer där föräldrar till barn med en sjukdom eller funktionsnedsättning behöver närvara i förskola, skola mm. i samband med att personal introduceras i barnets behov. Eftersom föräldrars närvaro ofta är önskvärd i dessa situationer, inte minst som stöd till barnet och/eller personalen, ställer sig SKR positiva till utredningens förslag.

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-10-15
  Verksamhetsområde
  Skola
 8. Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare U2021/03373

  Sveriges Kommuner och Regioner välkomnar, i likhet med tidigare remissvar, intentionen och ambitionen att hitta en tydlig och mer likvärdig struktur för lärare och skolledares professionsutveckling.

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-10-15
  Verksamhetsområde
  Skola
 9. Placerade barn och behovet av förändringar i socialförsäkringen

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ställer sig bakom de rekommendationer som Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) lämnar till regeringen i sin granskningsrapport Placerade barn och socialförsäkringen.

  Typ av handling
  Skrivelse
  Besvarad av SKR
  2021-10-15
  Verksamhetsområde
  Social omsorg
 10. Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om åtgärder som förbättrar förutsättningarna för att en persons bosättning ska fastställas korrekt och att rätt personuppgifter ska registreras i folkbokföringsdatabasen för dem som är folkbokförda. I betänkandet lämnas förslag om ett säkrare system för samordningsnummer och hur samordningsnummer ska kunna tilldelas fler asylsökande.

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-10-15
  Verksamhetsområde
  Demokrati, Ekonomi, Integration