1. Önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och annan jämförlig verksamhet

  Boverket önskar ett utökat bemyndigande att meddela föreskrifter om friyta för lek och utevistelse enligt 8 kap. 9 § andra stycket samt 10 och 11 §§ plan- och bygglagen (PBL). Boverket vill kunna ställa bindande krav på kvaliteter och placering av

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-06-18
  Verksamhetsområde
  Kultur och fritid, Samhällsplanering, Skola
 2. Utkast till lagrådsremiss – Riskskatt för kreditinstitut

  Lagrådsremissen tar upp frågan om att införa en riskskatt på kreditinstitut över en viss storlek. Kansliets förslag är att förbundet svarar i form av ett gemensamt yttrande med Kommuninvest och avvisar att Kommuninvest ska omfattas av riskskatten.

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-06-18
  Verksamhetsområde
  Ekonomi
 3. Hårdare regler för nya nikotinprodukter (SOU 2021:22)

  Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om att begränsa tillgång till nikotin. Kansliets förslag är att förbundet ställer sig bakom utredningens förslag och framför synpunkter beträffande finansiering och stöd till kommunerna för tillsyn av

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-06-18
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård
 4. Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning (SOU 2021:11)

  I slutbetänkandet redovisar Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven uppdraget att kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete, föreslå en acceptabel lägstanivå för tillgång till elevhälsans professioner samt analysera

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-06-18
  Verksamhetsområde
  Skola
 5. Försöksverksamhet med yrkesinriktningar på högskoleförberedande program

  I departementspromemorian Försöksverksamhet med yrkesinriktning på högskoleförberedande program från Utbildningsdepartementet föreslås att det i skollagen införs en möjlighet att införa försöksverksamhet med yrkesinriktning på högskoleförberedande

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-06-18
  Verksamhetsområde
  Skola
 6. Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30)

  Betänkandet tar i huvudsak upp olika åtgärder för att elever i grundskolan som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolans nationella program ska ges bättre förutsättningar. De mest centrala åtgärderna i betänkandet är studietid för elever i

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-06-18
  Verksamhetsområde
  Skola
 7. Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14)

  Utredningen konstaterar att i dagsläget har majoriteten av de som bor i bostad med särskild service enligt LSS en högre boendekostnad än om de skulle bott i motsvarande lägenhet utan stöd och service. Utredningen anser vidare att det statliga

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-06-18
  Verksamhetsområde
  Hälsa och sjukvård
 8. Skrivelse om kommunernas kontroll i livsmedelskedjan

  SKR har tagit fram en egeninitierad skrivelse till Näringsdepartementet som lyfter två aktuella områden där regeringen måste ta sitt ansvar för att Sveriges kontrollsystem i livsmedelskedjan ska fungera. Ladda ner skrivelse (PDF) Har du en fråga med

  Typ av handling
  Skrivelse
  Besvarad av SKR
  2021-06-18
  Verksamhetsområde
  Näringsliv
 9. En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården (SOU 2021:19)

  Delbetänkandet tar i huvudsak upp frågan om de aspekter av utredningsuppdraget som berör försörjningsberedskapen inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det omfattar hälso- och sjukvårdens försörjning av läkemedel och sjukvårdsmateriel i vardagen, vid

  Typ av handling
  Remissyttrande
  Besvarad av SKR
  2021-06-18
  Verksamhetsområde
  Samhällsplanering
 10. Skrivelse - undantag från krav på säkerhetsskydds-avtal i samverkan och samarbeten

  Regeringen föreslår i proposition 2020/21:194 Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet att kommuner och regioner ska vara skyldiga att teckna säkerhetsskyddsavtal vid samverkan och samarbeten med en annan aktör om aktören genom förfarandet kan få

  Typ av handling
  Skrivelse
  Besvarad av SKR
  2021-06-18