Publicerad 24 mars 2021

15: Ekosystem och biologisk mångfald

Kommuner och regioner är stora markägare och kan bland annat stödja åtgärder för att återställa våtmarker, stärka ekosystemtjänsterna och motverka minskningen av biologisk mångfald.

Agenda 2030, mål 15

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Kommunerna ansvarar för samhällsplaneringen och har möjlighet att besluta om skydd av natur. SKR stöttar i framför allt framtagandet av nya översiktsplaner genom att möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan kommuner, konferenser och genom att belysa goda exempel.

Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling, dokumentation 3 september 2018

SKR arbetar också, tillsammans med Naturvårdsverket och länsstyrelserna, med att anordna Miljömålsdagarna. Ett av miljömålen är biologisk mångfald, det vill säga ett rikt växt- och djurliv.

SKR:s arbete med miljömålen

Miljömålsdagarna 2019

Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset