Publicerad 22 augusti 2019

Volontär i Nacka bygger broar mellan samhällssektorer

År 2008 startade Nacka kommun verksamheten ”Volontär i Nacka”. Uppdraget kom från kommunstyrelsen och en koordinator anställdes. Dennes uppdrag är att vårda, bredda, utveckla och synliggöra det ideella engagemanget.

Exemplet i korthet

Nacka kommun har i drygt 10 år drivit verksamheten ”Volontär i Nacka” – en samlingsplats för ideellt arbete. Volontär i Nacka förmedlar volontäruppdrag och finns på olika mötesplatser och nätverk. Fokus ligger på att bygga relationer, samverka, förmedla kunskap samt möta och bemöta människors engagemang. I uppdraget ingår omvärldsbevakning, nätverksskapande, gränsöverskridande möten och att möjliggöra synergieffekter.

Bakgrund

Verksamheten Volontär i Nacka startades 2008 med syftet att stärka kvaliteten i välfärden genom att utveckla och bredda det ideella arbetet som ett värdefullt komplement till den offentligt finansierade verksamheten. Inspiration kom bland annat från Kanada och deras medborgarengagemang.

Efter uppdrag från kommunstyrelsen anställdes en koordinator. Koordinatorns uppdrag var att bygga upp verksamheten, göra en kartläggning av civilsamhället samt skapa en lokalt förankrad volontärförmedling för att fånga in behoven och engagemanget. Fokusområden var integration och utanförskap.

Genomförande

Koordinatorn håller i flera nätverk där nyckelpersoner och frivilligorganisationer ingår. Nya aktörer bjuds in för att träffas, byta erfarenheter och stötta varandra. I de olika nätverken identifieras behov, och koordinatorn förmedlar frågor vidare till kommunen eller civilsamhället. Som exempel identifierades en efterfrågan av att lära sig cykla. Kontakter knöts med Cykelfrämjandet som idag erbjuder en rad aktiviteter där alla är välkomna. Både nya och etablerade svenskar deltar. Människor möts när de lär sig cykla, när de köper en cykel och vid gemensamma cykelturer. För att nå ut bredare är Cykelfrämjandet även knuten till Nackas ”Strategi för cykelsatsningar”.

– Min roll är att sammanföra olika aktörer och nyckelpersoner inom lokalsamhället. Även att bana väg till ökad förståelse för varandras roller, uppdrag och olika sätt att ta sig an samhällets utmaningar, berättar Nannette Büsgen, koordinator för Volontär i Nacka.

Under hösten 2015, då många sökte asyl i Sverige, hade Volontär i Nacka redan upparbetade nätverk med ett stort kontaktnät och arbetsmetoder som på olika sätt kunde förstärkas. Här visade sig kraften inom civilsamhället men även vikten av koordinatorfunktionen. Under en period handlade mycket av arbetet om akuta insatser för att kunna ta emot flyktingar som bosatte sig i Nacka.

– Under denna period hade vi kortsiktiga insatser för nyanlända men jag insåg att vi alltid måste tänka långsiktig och på helheten. Skapa sammanhang och mötesplatser där alla finns och vill finnas, säger Nannette Büsgen.

Under de senaste åren har koordinatorns uppdrag uppdaterats.

Tidigare ingick det i mitt uppdrag att rekrytera och matcha volontärer men efter 2017 fick jag nya direktiv. Idag handlar det om att stärka kontakterna mellan de kommunalt finansierade verksamheterna och civilsamhället, fortsätter Nanette.

Omvärldsbevakning, goda exempel och marknadsföring är viktiga verktyg. Volontär i Nacka är aktiv på sociala medier. På hemsidan samlas volontäruppdrag och aktiviteter inom civilsamhället - språkträning, läxhjälp, grönsaksodling, kompisar, mentorer, bostadsök och cykelreparationer.

Det här har arbetet lett fram till

Volontär i Nacka har gjort det lättare att hitta rätt till aktiviteter, mötesplatser, volontäruppdrag och föreningsliv. Det är många som är engagerade inom integration och inkludering och nya föreningar har bildats utifrån lokala behov. Ett stort kontaktnät har också gjort det enklare att snabbt kunna agera och hitta rätt nyckelperson

– På en övergripande nivå har kommunen fått bättre och mer förståelse för civilsamhällets styrkor och kompetenser. Vi har blivit bättre på marknadsföring och rekrytering av ideella krafter berättar Nannette Büsgen.

Rollen som koordinatorn är en viktig framgångsfaktor för att samspelet mellan kommunen och olika samhällssektorer ska fungera.

Det gäller att vara tillgänglig, alert och proaktiv samt ha ”kontoret under armen”. Sociala medier är ett bra forum för Volontär i Nacka - att inspirera, lyfta fram bredden inom det ideella arbetet samt snabbt nå ut till många, avlsutar Nannette.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Nannette Büsgen
Koordinator
Nacka kommun, Volontär i Nacka
volontar@nacka.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2008 - pågående
Verksamhetsområde
Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel