Publicerad 17 september 2019

Utveckla vårdkontrakt med patientdagbok som läromedel (patientkontrakt)

Ortopedkliniken i Oskarshamn använder ett vårdkontrakt för att de som söker vård på kliniken ska få tydliga löften. För att lära mer om hur patienterna faktiskt upplever vårdprocessen får utvalda patienter skriva dagbok under hela resan, från planering till sista uppföljningen sex veckor efter operation. Dagböckerna ger både patient och vårdpersonal lärdomar och insikter om vad som är betydelsefullt för patienten.

Bakgrund

Den stora förändringen att gå från akutavdelning till specialisering och planerad vård med inriktning på höft och knän inleddes redan 2004. Den förändrade inriktningen gjordes för att öka tillgänglighet och kapacitet. Vi har lyckats effektivisera och förbättra tillgängligheten från cirka 200 till 700 protesoperationer med i princip samma resurser. Utvecklingsarbetet har aldrig stannat av utan fortsatt med bland annat vårdkontrakt för att ytterligare skapa förståelse för patientens upplevelse och vad som kan behöva förändras i klinikens arbete.

I vårdkontraktet ger vi patienten löften om vad de kan förvänta sig samt att vi även involverar patienter i utvecklingsarbetet med hjälp av patientdagböcker. Det startade som ett projekt och är nu en del av hur vi jobbar.

Insikter och lärdomar från patientdagböckerna ligger även till grund för vad nästa steg kan vara i utvecklingsarbetet på ortopedkliniken. Det vi vill utveckla vidare nu är patientens eget åtagande och löfte för att bli frisk så fort som möjligt.

Genomförande

Patientdagbok

Upplägget för förbättringsarbetet med patientdagböcker innebär att ”proffspatienter” som har lite mer insyn i sjukvård än den större delen av patienter skriver dagbok. Det kan exempelvis vara vårdpersonal, anhöriga till vårdpersonal, politiker. Vi erbjuder dem att skriva dagbok under hela vårdprocessen hos oss, vem det är vet bara vårdkoordinatorn. Den rutin vi har idag med uppföljning efter operation är telefon redan dagen efter och sedan med ett samtal eller återbesök 14 dagar och sex veckor efter operation. Dagboken lämnas sedan in till en vårdkoordinator när vårdprocessen avslutas. Efter det arbetar vi med det som framkommit i dagböckerna för att lära och förbättra vårt erbjudande till personer som söker vård hos oss.

Lyssna för att förstå behov vid vårdplanering

Inför operation beskriver patienterna sin livssituation, vilka som är närmast anhöriga och vilka andra resurser som finns runt om dem. Alla yrkesgrupper på kliniken har ändrat arbetssätt. På det hela har vi ett standardiserat sätt och vi vet vad ska göra. Vi har även infört arbetsrotation för att få omväxling och förståelse för flera delar i flödet. Det allra viktigaste är att alla som jobbar här tänker på patienten.

Genom att lyssna på patienterna har vi bland annat fått fördjupad förståelse för att det första mötet är mycket viktigt för att känna trygghet i kontakten med oss. Att känna att jag blir sedd och bemött med respekt. För oss blir det lätt rutin när det är många sådana möten och då får olika saker betydelse. Det vi också gör är att stötta patienterna att tänka i de banor som stärker deras eget tillfrisknande. Vi uppmuntrar dem att tänka på sig själva för att bli friska så fort som möjligt. En patient uttryckte det som ”Jag förstår nu att det är lite egoistisk jag ska vara”. För att komma ihåg viktiga saker att tänka på får patienten en checklista med sig hem.

Det här har arbetet lett fram till

Uppföljning av patientperspektiv

De patientenkäter som skickats ut visar att patienterna är nöjda med det arbete vi gör. I matsalen där patienterna och närstående kan äta och fika finns en låda där det går att lägga förslag och kommentarer. Kommentarer och förslag samlar vi in och läser upp för varandra. Ledningen för kliniken har bjudit in patienter för att delta i träffar och för att intervjua dem. Nu med patientdagböckerna får vi också fler perspektiv och möjligheter att förbättra verksamheten.

Fortsättning för att öka värdet för patienter

Vi arbetar med tvärprofessionella utvecklingsgrupper där intresset för att delta är grunden för vem som driver eller deltar. Vi får avsätta tid för utvecklingsarbete, tid och ekonomiska resurser finns för det. Ofta väcks frågor och idéer på APT och sedan tar vi det vidare. Det vi utvecklar vidare är att patienten ger oss och sig själv ett löfte. Att det blir ett tydligare ömsesidigt åtagande i vårdkontraktet.

Vi vill utveckla digitala kontaktvägar och arbetssätt i vår verksamhet och utforskar bland annat möjligheten att ha uppföljning med videosamtal via webben. Även appar som kan underlätta för patient och anhöriga kring en operation har vi börjat titta på. En utmaning är att vi måste lära oss att lägga till tjänster till det vi redan har. Om en patient har problem med ett sår och har svårt att komma in till kliniken vill vi gärna kunna se direkt hur det står till och spara en resa.

Några framgångsfaktorer

Hos oss går det att testa om någon har en idé till förbättring. Och har någon en idé så berättar den personen det. Det ska vara naturligt att ställa sig frågan ”Finns det något bättre sätt?” Andra delar som vi tror bidragit till framgången är

 • en visionär ledning som verkligen vill tänka utanför boxen när det gäller
 • uppföljningen efter operationen som skapat trygghet för patienten
 • att vi vill se och möta patienten som hel människa
 • att ständigt jobba med kulturen på vår arbetsplats
 • att visa att ”vi bryr oss”.

De viktigaste slutsatserna

 • Intervjua patienterna, lyssna och ta till sig vad de säger.
 • Se er om i världen. Ta till er av bra tankar från omgivningen.
 • Ställ er frågan ”Hur kan vi göra om det här i vår verksamhet?”
 • Vi har fått syn på att vi också ska ha löften från patienten i Vårdkontraktet. Vi gör det här tillsammans och vad patienten bidrar med har stor betydelse för resultatet.
 • En välinformerad patient är en trygg patient.

Så lyckades ortopeden i Oskarshamn bygga sin kultur

En nyckel till framgång på ortopedkliniken i Oskarshamn var att medarbetarna skiftade perspektiv och frågade sig hur de själva skulle vilja ha det som patienter. Arbetet påbörjades för flera år sedan, och klinikchefen Dan Eriksson beskriver i filmen hur de jobbat i små steg för att ställa om verksamheten så att den blir bra för patienterna. Till exempel ska alla patienter hälsas välkomna, de ska få sin återbesökstid eller operationstid i handen när de går och de kan nå kliniken dygnet runt. Dan Eriksson beskriver hur han som chef själv är en del av kulturen och att han har ett ansvar att återföra patienternas oftast positiva feed back till medarbetarna.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Dick Beddesand
Avdelningschef, Ortopedkliniken vid Oskarshamns sjukhus
Region Kalmar län
0491-78 24 76
dick.beddesand@regionkalmar.se

Informationsansvarig

 • Anette Nilsson
  Konsult

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Om exemplet

Exempel från
Region
Tidsperiod
2004 - pågående
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel