Publicerad 12 mars 2021

Uddevalla kommun satsar på digital kompetens hos alla anställda

Digital kompetens är en nyckel för en lyckad verksamhetsutveckling med stöd av digitala arbetssätt. Uddevalla kommun satsar på att höja alla anställdas digitala kompetens.

Utgångspunkt och mål

- Målet är att alla anställda ska känna sig trygga med att använda digitala verktyg. Samtidigt vill vi minska kunskapsgapet som idag finns mellan olika anställda vad gäller IT, förbättra arbetsmiljön och få effektivare arbetssätt. Nu gör vi detta på ett strukturerat sätt, säger Feniks Beka, projektledare och HR-controller.

Med en ökad digital kompetens hos alla anställda blir all förvaltning mer effektiv, det leder också till en säker informationshantering som skapar förtroende för kommunens digitala tjänster.

- Min erfarenhet är att effekter av digitalisering och teknikutveckling inte uppstår utifrån den nya teknikens tillgänglighet utan snarare medarbetares förmåga och lust att använda tekniken. Alltså måste vi parallellt med satsning på ny teknik också stärka nyfikenheten på denna samt vår organisatoriska kompetens att faktiskt nyttja tekniken, säger Peter Larsson, kommundirektör i Uddevalla kommun.

Genomförande

Digital kompetens är ett kommunövergripande projekt som syftar till att höja den digitala kompetensen hos alla medarbetare. Tanken är att dels kartlägga vilken digital kunskap varje medarbetare har idag – men också ta fram skräddarsydda IT- utbildningar för respektive yrkesgrupp.

Projektet knyter an till kommunens digitala agenda, som säger att alla medarbetare ska ha tillgång till digitala lösningar samt tillräckliga kunskaper om dessa. Det är personal- och kommunikationsavdelningen som driver projektet i samverkan med IT-avdelningen och alla förvaltningar.

Kartläggning av digitala system

I en första etapp av projektet har en kartläggning gjorts av vilka digitala system som används i kommunen. För varje digitalt system har även fyra kunskapsnivåer tagits fram, där nivå ett motsvarar baskunskaper och nivå fyra expertkunskaper. Genom att använda sig av så kallade spindelnätsdiagram kan både chefer och medarbetare framöver få en översikt över vilka digitala kunskaper medarbetaren har och vilka kunskaper som behöver förbättras.

Skräddarsydda utbildningar

- Tanken är att vi tillsammans med respektive förvaltning ska ta fram skräddarsydda utbildningar i de digitala systemen för respektive yrkesgrupp. Nu i höst startar etapp två i projektet, och då är socialtjänstens baspersonal i fokus: sjuksköterskor, undersköterskor, undersköterskor med specialistutbildning, vårdbiträden, stödassistenter, boendestödjare, boendestödspedagoger, verksamhetspedagoger och enhetschefer. Även skolsköterskor inom barn och utbildningsförvaltningen ingår, säger Feniks Beka, projektledare och HR-controller.

De första skräddarsydda IT-utbildningarna för dessa yrkesgrupper beräknas starta i slutet av 2020.

Spridning till alla kommunens anställda

Den tredje etappen omfattar kommunens alla övriga anställda, och projektet beräknas avslutas december 2021. I kommunen används personalsystemet Winlas, där man bland annat kan lägga in uppgifter om anställningstid och vilka kompetenser en medarbetare har. Tanken är att även spindelnätsdiagrammen med den digitala kompetensen och medarbetares självskattning ska kunna läggas in i Winlas. Chefen kommer att kunna se vad medarbetaren kan och vad de behöver utveckla. Chefen hänvisar medarbetaren till utbildningarna och så fort en medarbetare är klar med en utbildning kommer det att gå som kompetens i WinLas. Uppföljningen sker på varje medarbetarsamtal (utvecklingssamtal) mellan chef och medarbetare.

Kontakt

Feniks Beka
Projektledare
Uddevalla kommun

Informationsansvarig

  • Annika Londono Öst
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Exempel från
Kommun
Verksamhetsområde
Arbetsmarknad, Digitalisering, Ekonomiskt bistånd

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel