Publicerad 9 april 2019

Tidiga insatser för asylsökande i Mariestad

Genom projektet erbjuder Mariestads kommun olika aktiviteter för asylsökande att lära sig svenska, få kontakt med arbetsmarknaden och skapa sig ett nätverk.

Exemplet i korthet

Mariestads kommun startade i början av 2018 ett projekt som syftar till att asylsökande snabbare ska etablera sig i samhälls- och arbetslivet. Projektet finansieras med statsbidrag från länsstyrelsen för tidiga insatser för asylsökande. De har haft fler deltagare än planerat och vill nu fortsätta med arbetet under 2019.

Bakgrund

Projektet syftar till att skapa bättre och snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet för asylsökande. En central del av projektet är också att motverka ohälsa på grund av isolering. Målgruppen är asylsökande och tanken är att de tidiga insatserna kortar tiden i SFI och etableringen när de väl fått uppehållstillstånd.

Genomförande

Mariestads kommun sökte och beviljades statliga medel från Länsstyrelsen för tidiga insatser för asylsökande (TIA-bidrag).

Den ena delen av projektet fokuserar på att deltagarna ska lära sig svenska. Fem dagar i veckan hålls gruppverksamheter där deltagarna läser svenska och får samhällsinformation. Mariestads kommun tillhandahåller lokaler och undervisningsmaterial. Alla asylsökande är välkomna och deltagarna kommer från flera av de närliggande kommunerna.

– Tanken är att påskynda språkutveckling för att vara mer aktiva i det lokal samhället men också för att kunna använda vård och annat på enklare sätt när detta behov uppstår, berättar Joakim Stier, arbetsmarknadschef i Mariestads kommun.

Den andra delen av projektet fokuserar på kopplingen till arbetsmarknaden. Svenskundervisningen varvas med lokala studiebesök och deltagarna erbjuds exempelvis studie- och yrkesvägledning genom projektet. Att få insyn i kommunens olika arbetsmarknadsinsatser och få möjlighet till att pröva arbetsträning är ett led i stärka språkutvecklingen.

– Genom detta upplägg har vissa kunnat ta sig vidare ut till privata företag och fått anställning. De får insyn i vilka yrken som finns, vilka utbildningar som krävs samt hur det fungerar med ansökningar, kontakt med företag samt förväntningar och skyldigheter, berättar Joakim Stier.

Teamet som håller i programmet består av en projektsamordnare, personer anställda genom extratjänster och praktikanter. Flera av medarbetarna i teamet har språkkunskaper i de språk som målgruppen pratar och kan därmed fungera som modersmålsstöd i undervisningen.

I projektet samarbetar kommunen med bland annat arbetsförmedlingens jobskills och civilsamhället. De har exempelvis tagit fram en gemensam aktivitetslista med civilsamhället för att målgruppen ska få tillgång till fler nätverk och aktiviteter.

Det här har arbetet lett fram till

Det har funnits en tydlig politisk vilja vilket lyfts som viktig faktor. Till en början var tanken att 20 kvinnor och 20 män skulle delta i projektet men antalet deltagare ökade snabbt och efter ett år har närmre 100 personer deltagit.

Joakim Stier berättar att de ser att arbetet fått positiva effekter när det kommer till hälsa och språkutveckling. Genom projektet har de lyckats också ordna platser för språk- och arbetsträning och i något fall även anställning.

– Att delta i språkundervisning, få samhällsinformation och stärka personernas självförtroende tror vi är givande för individen vare sig de stannar i Sverige eller behöver återvända, Joakim Stier.

Projektsamordnaren och medarbetarna har olika erfarenheter och kunskaper som bidrar till projektet. Det lyfter Joakim som en framgångsfaktor då de har lyckats bra med att motivera deltagarna.

– Sättet som projektsamordnare och extra tjänster involverar individen i arbetsuppgifter såsom större ansvar, planering och delaktighet i gruppverksamheten skapar i sig snabbare individuell utveckling. Genom att deltagare får större ansvar tillsammans med arbetslaget så utvecklas alla snabbare. Det i sin tur innebär att alla utvecklas och närma sig arbetsmarknaden, berättar Joakim Stier.

Kunskapsöverföring från projektet har bidragit till ett tydligare och mer strukturerat arbetssätt med nyanlända i kommunens ordinarie verksamhet. Kommunen har valt att förlänga projektet under 2019 då de bland annat hoppas att stärka samarbetet med civilsamhället och möta upp asylsökande på fler orter.

Kontaktpersoner

Joakim Stier
Arbetsmarknadschef
Maria Nova, Arbetsmarknadsenheten
0501-75 50 90joakim.stier@mariestad.se

Hala Akari
Nyanlända projekt samordnare
Maria Nova, Arbetsmarknadsenheten
Mariestads kommun
0501 75 5094hala.akari@mariestad.se

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2018 - pågående
Verksamhetsområde
Arbetsmarknad, Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel