Publicerad 12 februari 2020

Strategi och ledningsplan för Integration i Töreboda kommun

Törebodamodellen utgår från nyanländas behov och innebär arbete i tre delar. Bostad, språk samt arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. Den politiska enigheten kring modellen säkerställer ett långsiktigt arbete.

Därför gjorde vi det

Arbetet påbörjades 2015 med syftet att synliggöra och prioritera integrationsarbetet men också behålla nyanlända och stötta dem i processen mot egen försörjning. Att ha ett aktivt och genomtänkt integrationsarbete är viktig för utvecklingen i kommunen.

Så gjorde vi

Arbetet utgår från nyanländas behov utifrån tre delar. Bostad, språk samt arbetsmarknads- och utbildningsinsatser. Den politiska enigheten kring modellen säkerställer ett långsiktigt arbete.

Bostaden är en grundsten för nyanlända. Töreboda kommun har ett långsiktigt samarbete med hyresvärdar och andra intressenter. God kontakt med hyresvärdar och kreativa lösningar bidrar till att klara bostadsfrågan, som i likhet med andra kommuner är en utmaning även för Töreboda.

Töreboda har bra SFI-lärare, ett välutvecklat språkstöd i skolan, fungerande grundvux och vuxenutbildning. Målsättningen oavsett skolform är att alla som kan, ska lyckas med sina studier. I annat fall görs individuella lösningar.

Arbetslinjen är den tredje delen. Varje individ mellan 20-65 år ska få egen tid med Mottagningsenhetens handläggare för att kunna berätta sin historia men också prata om framtidsplaner när det gäller arbete och utbildning. Det synliggör individen och medför att eventuellt stöd kan sättas in i ett tidigare skede till dem som har behov av det. Varje individ ska ha egen handlingsplan upprättad av Mottagningsenheten vilken kompletterar Arbetsförmedlingens etableringsplan. Det ger ytterligare stöd till individen samt förkortar och effektiviserar samverkan mellan kommunen och Arbetsförmedlingen.

Mottagningsenheten är fristående från andra förvaltningar och rapporterar till kommunchefen. Enheten har ett nära samarbete med övriga förvaltningar avseende exempelvis praktik och arbetsträning. Likaså finns samarbete med näringslivet och ideella organisationer. Kommunen har bland annat öronmärkt pengar för att anställa nyanlända i kommunens verksamheter vilket bidrar till kompetensförsörjningen.

Så blev det

Strategi och ledningssystemet revideras årligen eller efter behov.

- Vi är en aktiv aktör i etableringen. Att avsätta tid och resurser för att träffar alla nyanlända som kommer till kommunen tror vi är viktigt, säger Mirnes Voloder, Integrationschef/Projektledare på Mottagningsenheten i Töreboda Kommun.

I dagsläget når vi inte vår målsättningen att 70% av de nyanlända ska ha egenförsörjning efter etableringsperioden. Det tyder på att det krävs längre tid en två år att komma ut i arbetslivet, säger Mirnes Voloder. Vi gör däremot en kartläggning två år efter etableringsperioden och kan då se att det är en markant skillnad.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Mirnes Voloder
Integrationschef
Mottagningsenheten
0506-182 51

mirnes.voloder@toreboda.se

Informationsansvarig

  • Lotta Dahlerus
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2015 - 2018
Verksamhetsområde
Arbetsmarknad, Integration

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel