Publicerad 9 april 2019

Öppna förskolan stärker etableringen av utrikes födda föräldrar

Öppna förskolan i Rågsved - en mötesplats för integration. Där kan utrikes födda föräldrar ta del av exempelvis sfi-undervisning samt studie- och yrkesvägledning.

Exemplet i korthet

Genom att erbjuda en mångfald av anpassade aktiviteter har öppna förskolan i Rågsved blivit en mötesplats för integration. Utrikes födda föräldrar kan ta del av allt från exempelvis sfi-undervisning, studie-och yrkesvägledning och cykelskola. Särskilt fokus ligger på utrikes födda kvinnor.

– Satsa på öppna förskolan, det är här framtiden börjar, säger koordinator Mia Stavling, koordinator Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Filmen är framtagen under hösten 2018 som en del av satsningen Öppen förskola för språk och integration. Längd 3 cirka 3 minuter.

Bakgrund

Till öppna förskolan i Rågsved kommer föräldrar med varierande bakgrund. Personalen har identifierat att det finns stora behov av aktiviteter för gruppen utrikes födda föräldrar, då man under föräldraledigheten riskerar att bli isolerad. Många utrikes födda kvinnor får barn i nära anslutning till sitt uppehållstillstånd eller har kommit till Sverige som anhöriginvandrare och saknar egna nätverk. Många reguljära integrationsinsatser avstannar i samband med ledigheten, såsom sfi.

Eftersom öppna förskolan är en lättillgänglig mötesplats under föräldraledigheten identifierade stadsdelen att man här kan utveckla riktade aktiviteter.

Genomförande

Öppna förskolan ligger under samma stadsdelsförvaltning som det socialt förebyggande arbetet. Förutom pedagoger arbetar familjerådgivare i verksamheten. En koordinator har under ett antal år haft i uppdrag att stimulera framtagningen av nya insatser. Flexibilitet och kännedom om besökarnas behov och önskemål styr vägen framåt.

På öppna förskolan i Rågsved erbjuds flera olika integrationsinsatser.

Utbudet behöver passa varierande behov eftersom besökarna har olika förutsättningar, menar Mia Stavling.

Språkinlärning sker i olika former för att passa varierande kunskapsnivåer. För den redan studiemotiverade kan sfi-undervisning vara rätt format, för andra kan sociala aktiviteter med inbäddat språkstöd vara ett bra första steg. Barnen är hela tiden närvarande. Träffar med föreningen Svenska med baby är ett annat sätt att skapa nätverk mellan utrikes och inrikes födda samtidigt som deltagare tränar svenska.

För att knyta an till arbetsmarknaden besöker en studie- och yrkesvägledare regelbundet verksamheten. Det skapar förutsättningar för att under föräldraledigheten också planera för framtida arbete och studier.

Trygg föräldraroll är en viktig del i integrationen

Lokalerna används som plattform för andra föräldrastödjande insatser som till exempel föräldrastödsprogrammen ABC och Föräldraskap i Sverige. En trygg föräldraroll ses som en viktig del i integrationsprocessen. Tillsammans med BVC och föräldrarådgivare som arbetar med hembesöksprogram startar nu även ett intensivare arbete med att nå utrikes födda pappor.

Andra exempel på aktiviteter är en återkommande cykelskola som bidrar till att stärka självkänslan hos deltagarna. Att ordna aktiviteter även utanför öppna förskolans lokaler är en annan viktig del, såsom besök på museum, parklekar och offentliga konstutställningar. Vidare beviljades stadsdelen 2018 medel från Länsstyrelsen (statsbidrag § 37a) för att driva ett kulturprojekt. Under projektet besöker och deltar en grupp nyanlända kvinnor tillsammans med sina barn olika kulturella verksamheter.

Att nå ut till invånarna med information och locka dem till att delta är avgörande. Särskilt gynnsam är därför samverkan med BVC som träffar alla nyblivna föräldrar. Andra kanaler är olika samverkansnätverk, Medborgarkontor och fastighetsvärdar. I stadsdelen finns även så kallade stadsdelsmammor anställda. De har ett uppsökande uppdrag gentemot hemmavarande kvinnor.

Det här har arbetet lett fram till

Stadsdelen har skapat ett attraktivt och flexibelt utbud av insatser så att den öppna förskolan blir en strategisk arena för integration. Föräldraledigheten behöver inte bli ett avbrott i etableringen. Öppna förskolan kan också bryta ett utanförskap som andra besökare befunnit sig i före föräldraledigheten.

Läs vidare

Kontaktpersoner

Mia Stavling
Koordinator Öppna förskolor Årsta Enskede Vantör
maria.stavling@stockholm.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Om exemplet

Ämne
Förskola
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2014-pågående
Verksamhetsområde
Integration, Skola

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel