Publicerad 12 mars 2023

Framgångsrikt samarbete mellan Helsingborgs stad och Öresundskraft AB i eleffektfrågan

Elanvändningen förväntas öka framöver samtidigt som Sveriges energisystem ställer om och brister i den nuvarande distributionen har upptäckts. I väntan på förstärkningar i distributionsnäten har Helsingborg stad, tillsammans med Öresundskraft AB, tagit fram en eleffektplan för 2022–2026.

Bakgrund

I Vision Helsingborg 2035 slås det fast att Helsingborg ska bli en balanserad stad som tar ansvar för användning av våra energikällor och naturresurser. Ambitionen med eleffektplanen är att ta ett helhetsgrepp kring eleffektfrågan. Fokus ligger på kunskapshöjning och löpande åtgärder under perioden 2022–2026 som ska bidra till att säkerställa ett framtida hållbart, säkert och effektivt elenergiutnyttjande. För att Helsingborgs hållbara utveckling inte ska begränsas av tillgången på eleffekt ska Helsingborgs koncern arbeta med en effektiv användning av energisystemet där elen används till rätt ändamål och vid rätt tillfällen.

Genomförande

Eleffektplanen riktar sig till stadens förvaltningar och bolag. I planen redovisas målsättningar och ambitioner samt ansvar och roller i elkraftsystemet. Vidare redovisas en nulägesbild samt prognos över elförsörjningen i Helsingborg och nordvästra Skåne. Planen innehåller tre fokusområden och ett antal åtgärder som ska stärka koncernens arbete i effektfrågan:

Utveckla samhällsplaneringen med ett eleffektperspektiv

 • Skapa överblick och förståelse
 • Inkludera energi-och elförsörjningsperspektiv i samhällsplaneringen

Utveckla metoder för flexibel elanvändning

 • Inventera, styra och effektivisera eleffektbehovet
 • Skapa incitament för att flytta eleffektbehovet

Stärka lokal elproduktion

 • Kraftvärmens utveckling
 • Vindkraften utveckling
 • Utveckling av solceller och lagring

Ambitionen är att genomföra åtgärderna löpande fram till 2026. För varje fokusområde redovisas de nämnder och bolag som får ansvar för att initiera och löpande genomföra åtgärderna. En temagrupp med berörda representanter träffas var fjärde månad för att följa upp åtgärder och för att stämma av status i arbetet. Information och dialog om eleffektplanen och dess olika åtgärder, liksom kunskapshöjande insatser, riktas såväl internt i organisationen som externt till stadens invånare och företag.

Eleffektplanen arbetades fram i projektform under 2021 och antogs av Helsingborgs kommunfullmäktige januari 2022. En halvtidsuppföljning ska genomföras under 2024. Utgångspunkten är att eleffektfrågorna därefter lyfts in i kommande revidering av stadens klimat- och energiplan.

Det här har arbetet lett fram till

Samarbetet och eleffektplanens tillkomst har lett fram till ökad kunskap om och förståelse för:

 • Energiförsörjning och eleffekt.
 • Användningen av fjärrvärme respektive el i staden.
 • Elförsörjningens problematik i stadens förvaltningar.
 • Stadens planeringsprocesser.

Vidare har samarbetet och eleffektplanens tillkomst bidragit till:

 • En gemensam bild över hur energisystemets utmaningar kan lösas på ett hållbart sätt
 • Ökad dialog och samverkan mellan energibolag och stadens förvaltningar
 • Att eleffektfrågan idag tidigare beaktas i planprocesser och vid företagsetableringar etcetera.

Medskick till den som tar del av exemplet

Dialog och kunskapsöverföring är avgörande för implementering.

Fördjupning

Effektplan 2022–2026 (PDF), Helsingborg stad

Kontaktperson

Gunnel Dymling
Samhällsstrateg stadsledningsförvaltningen
Helsingborg stadGunnel.Dymling@helsingborg.se

Anna Sundberg
Affärsutvecklare energisystem
Öresundskraft ABAnna.Sundberg@oresundskraft.se

Informationsansvarig

 • Victoria Kalén
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Byggande, Klimat
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Eleffektplanen arbetades fram i projektform under 2021 och antogs av Helsingborgs kommunfullmäktige januari 2022. En halvtidsuppföljning ska genomföras under 2024.
Verksamhetsområde
Samhällsplanering

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel