23 april 2021 kl. 10.00-16.00

Vilket stöd får våldsutsatta av socialtjänsten – och gör det någon skillnad?

Digital konferens om individbaserad systematisk uppföljning på kvinnofridsområdet.

Anmäl dig

Innehåll

Individbaserad systematisk uppföljning kan ge svar på frågor som vilka som söker stöd från socialtjänsten och om stödet gör någon skillnad för dem. Genom uppföljningen kan också kunskap och beprövad erfarenhet utvecklas till grund för en evidensbaserad praktik. Att komma igång med individbaserad systematisk uppföljning på kvinnofridsområdet kan uppfattas som komplicerat. Men med rätt verktyg och stöd kan det bli en naturlig del i arbetet och bidra till lärande, kvalitetssäkring och verksamhetsutveckling.

I mars 2021 publicerar SKR en rapport med lärdomar från ett projekt om individbaserad systematisk uppföljning på kvinnofridsområdet, där 38 kommuner deltog. Vilka erfarenheter och framgångsfaktorer kan dras ur detta? Hur gör en kommun för att komma igång? Vilka stöd, arbetssätt och verktyg finns? Hur kan en kommun som redan är igång med individbaserad uppföljning utveckla arbetet och användningen av resultaten?

Under konferensen bidrar SKR, Socialstyrelsen, regionala samverkans- och stödstrukturer och kommuner med konkret information, erfarenheter och lärdomar. Under dagen varvas föreläsningar med valbara seminarier och workshops.

Anmälan

Antalet deltagare är begränsat vilket innebär att "först till kvarn" gäller.

För att planering och upplägg av konferensen ska fungera tillfredställande avser varje anmäld plats en deltagare.

Digital konferens via Zoom. Länk till sändningen och teknisk information skickas ut i anslutning till konferensen.

Målgrupp

Chefer, utvecklingsledare, strateger och andra involverade i arbetet med stöd till våldsutsatta vuxna och barn.

 

Program

10.00 – 10.10

Välkomna

Mia Ledwith, samordnare, och Daniel Örnberg, konsult, på SKR hälsar välkomna och berättar om syfte, innehåll och upplägg för dagen.

10.10 – 10.30

Lärdomar, erfarenheter och resultat från projektet SU-Kvinnofrid

Under 2019–2020 deltog 38 kommuner i SKR:s lärande utvecklingsprojekt för individbaserad systematisk uppföljning på kvinnofridsområdet; SU-Kvinnofrid. Här beskrivs de mest intressanta resultaten av de nationella sammanställningarna samt erfarenheter och lärdomar från arbetet.

10.30 – 10.40

Kort information om Socialstyrelsens datorbaserade uppföljningsverktyg

Jenny Nybom, forskare på Socialstyrelsen, berättar om programmet SUreg och formulären SUV – Systematisk Uppföljning Våldsutsatta/Våldsutövande, som kan användas för att följa upp, registrera och sammanställa information om stöd till våldsutsatta och våldsutövare. Programmet SUreg kan laddas ner gratis från Socialstyrelsens utbildningsportal.

10.40 – 10.55

Paus

10.55 – 11.35

Systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta

Under 2020 följde Mölndals familjefridsteam upp alla ärenden om stöd till våldsutsatta vuxna. Uppföljningen gav viktig kunskap om utvecklingsbehov, men också ett kvitto på att teamets stöd förbättrat för klienterna. Joakim von Feilitzen, utvecklingsledare, och Maria Esperi, socialsekreterare Mölndal, berättar om sitt arbete i ett samtal med Renée Andersson, projektledare på SKR.

11.35 – 11.55

Möjligheter och utmaningar med systematisk uppföljning inom kvinnofridsområdet – ur huvudet på en regional utvecklingsledare och en socialsekreterare i Östergötland

Johanna Palmstierna, regional utvecklingsledare, och Emelie Moberg, socialsekreterare i Linköpings kommun, berättar tillsammans hur de fyra kommuner i länet som deltagit i SU-Kvinnofrid samarbetat och vilket stöd den regionala nivån givit.

11.55 – 13.10

Lunch

13.10 – 13.40

Vilka når vi inte med vårt stöd och varför?

Det var frågan som relationsvåldsteamet i Katrineholm ställde sig när det började arbeta med individbaserad uppföljning. Idag har de inte bara fått svar på vilka de når och inte med sitt stöd, utan följer också upp vilka insatser som ges och om stödet gör någon skillnad. Linda Qvarnström, avdelningschef för öppenvård, och Anne Johansson, enhetschef för relationsvåldsteamet, i Katrineholm, berättar om hur de arbetar med systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta, vilket också har lett till förbättrings- och utvecklingsarbete i verksamheten.

13.40 – 13.45

Paus

13.45 – 14.30 Valbara pass

1. Vad är egentligen individbaserad systematisk uppföljning och varför är det viktigt?

Vilken typ av frågor kan besvaras med individbaserad uppföljning och vad finns det för stöd att få när man vill komma igång? Mia Ledwith, samordnare på SKR, ger en introduktion till området.

2. SAVE – en länsgemensam systematisk uppföljning i Värmland av våldsutsatta barn och unga

Hur kan man kombinera länsgemensam systematisk uppföljning och tillämpad forskning för att öka kunskapen om våldsutsatta barns möjligheter till stöd och skydd? Och hur kan även kunskapsutvecklingen i barnavårdsutredningar efter anmälan om misstänkt våldsutsatthet främjas? Madeleine Andersson, projektkoordinator på FoU Välfärd Värmland, berättar tillsammans med kommunrepresentanter, om arbetet i SAVE (Support and protection Against Violence, on Equal terms for all children) från planering till genomförande, och om hur resultaten används i kommunerna.

3. Att arbeta enligt LOKE-modellen med uppföljning av våldsutsatta vuxna

Anna Jakobsson Lund från Kommunförbundet Västernorrland berättar om lärdomar och framgångsfaktorer från länets arbete med individbaserad systematisk uppföljning med hjälp av LOKE-modellen. Vissa kommuner i Västernorrland har följt upp sin verksamhet under lång tid, och under 2020-21 genomförs en satsning på länsgemensam uppföljning för ökad möjlighet till analys.

4. Introduktion till Socialstyrelsens datorbaserade verktyg för uppföljning

Jenny Nybom, forskare på Socialstyrelsen, visar programmet SUreg, som kan användas av kommuner och verksamheter för att följa upp, registrera och sammanställa information från individbaserad systematisk uppföljning. Inom kvinnofridsområdet finns två särskilt utvecklade versioner av verktyget: SUV Våldsutsatthet och SUV Våldsutövande. Utrymme finns för frågor och den som vill kan gratis ladda ner verktyget från Socialstyrelsens utbildningsportal inför seminariet.

14.30 – 14.45

Paus

14.45 – 15.30 Valbara pass

1. Vårt arbete mot våld – lärdomar efter två år med systematisk uppföljning

Vilken kunskap kan individbaserad uppföljning ge? Hur kan information från uppföljning analyseras och hur kan resultat används i förbättringsarbete? Cecilia Karlström, biträdande enhetschef på Relationsvåldscentrum Väst i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, berättar om hur de arbetat med uppföljning i sin verksamhet de senaste två åren

2. Att arbeta med SUV som verktyg för uppföljning av våldsutsatta, tillsammans i Jämtlands län

Åsa Horneij från Krokoms kommun berättar hur det är att fråga, registrera och ta ut statistik för systematisk uppföljning av stöd till våldsutsatta med hjälp av Socialstyrelsens datorbaserade verktyg SUV. Liselott Åsberg, Centrum mot våld i Jämtlands län, och Monica Eriksson, Region Jämtland Härjedalen, berättar hur det regionala stödet till uppföljningen ser ut till kommunerna i länet.

3. Hur kan verksamhetssystem underlätta individbaserad uppföljning?

Kommunerna i Gävleborgs län arbetar sedan mer än tio år tillbaka med gemensam uppföljning av aktualiseringar av barn och vuxna till socialtjänsten. Där undersöks bl.a. hur stor andel av aktualiseringarna som beror på våld, och ges en unik möjlighet att följa utvecklingen över tid i hela länet. Informationen hämtas direkt ur kommunernas verksamhetssystem. I Gävle används information ur verksamhetssystemet också i Power BI, ett verktyg för datorbaserade analyser. Per Åsbrink och Lisa Allemo, utredare i Gävle kommun, berättar hur de arbetar med uppföljning i länet och kommunen, och hur IT-stöd och verksamhetssystem underlättar arbetet.

15.30 – 16.00

Avslutning av konferensen med spaning mot framtiden

Mia Ledwith, Daniel Örnberg och Renée Andersson, SKR, sammanfattar dagen och pratar om vad som är på gång inom området. Vad vet vi redan och vad hoppas vi på?

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Niklas Eriksson, handläggare

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset